بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه ایلام (نویسندۀ مسئول)

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یاسوج

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22056/jir.2017.64432.1919

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکتهای بیمه در استان ایلام است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه در استان ایلام که تعداد آنها 584 نفر هستند، است. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور بررسی مدل تحقیق از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رهبری اصیل بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت معنی‌داری دارد. همچنین رهبری اصیل از طریق توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز تأثیر مثبت معنی‌داری بر مزیت رقابتی در شرکتهای بیمه در استان ایلام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Impact of Authentic Leadership on Achieving Competitive Advantage by Clarifying Mediating Role of Employees' Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Ardeshir Shiri 2
  • Hossein Farsizadeh 1
  • Darab taybi 3
  • Freshteh Falahi 4
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the effect of authentic leadership on achieving competitive advantage through employees' psychological empowerment in insurance companies in Ilam province. We surveyed 584 employees working in insurance companies in Ilam province. The consistency of the questionnaire is approved by experts. We use structural equations modeling and PLS software to study the research question. Findings indicate that authentic leadership has a significant effect on competitive advantage. Furthermore, the study shows that authentic leadership has a significant effect through employees' psychological empowerment on competitive advantage in insurance companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • authentic leadership
  • Competitive advantage
  • Psychological empowerment
  • Insurance Industry