تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

2 استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده اقتصاد و حسابداری

10.22056/jir.2017.46915.1697

چکیده

هدفتحقیق حاضربررسی وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوارو متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز فرد از آینده (داشتن بیمۀ بازنشستگی و بیمۀ حوادث) و آیندۀ سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمۀ عمر بررسی می‌شود. در مرحلۀ دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق‌بیمه‌های عمر در خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تقسیم‌بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم‌یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می‌دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه‌های ورزش و مذهبی، هزینه‌های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمۀ عمر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Adverse Selection in Iranian Life Insurance Market Using Logit Models

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jahed 1
  • ghodratollah emamverdi 2
  • alireza daghighiasli 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to assess the existence of adverse selection in Life Insurance Market in Iran using demographic, social, and economic factors as well as other factors affecting risk level of people using Household Expenditure and Income Survey data in Iran. This study was conducted to evaluate the effect of independent variables including age, gender, education, marital status, job status, family size, income status, investment level, future perspective of the person (having pension insurance and accident insurance) and future health of the person on the probability of demanding life insurance. In the second part of the study, the dependent variable is categorized in three groups based on method of life insurance payment in insured and uninsured households. Ordered Logit is estimated but since the parallel regression lines assumption is violated generalized Logit Model is used to assess the marginal effects. Evaluation of the model coefficients indicates that age and high risk jobs concur with the existence of adverse selection in the life insurance market while other variables such as education, tobacco use, sport and religious expenses, treatment expenditures and income reduce adverse selection in life insurance market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Asymmetric information
  • Adverse Selection
  • Moral Hazard