ارائۀ چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی‌شده)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناسی ارشد رشتة مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران (نویسندة مسئول)

3 کارشناسی ارشد رشتة مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران

10.22056/jir.2016.49743.1740

چکیده

در این پژوهش، برای ارزیابیعملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابیعملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال وبر اساس دسته‌بندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه‌ها، خوشۀعملیاتی به‌عنوان علتاصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل‏ شبکه‏ای،وزن هر یک از عواملمحاسبه شد.با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه‌بندی شرکتهایبیمه بر اساسنظر خبرگان وبرداشت ذهنیآنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه‌بندی عملکرد شرکتها با داده‏های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه‌بندی شرکتهای بیمه از شاخصهای کمّی غربال‌شدۀ حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه‌های آماری استفاده شده است.نتایج تحلیلها،شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سالهای 1391 و 1392 مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An MCDM Framework (Enriched PROMETHEE) for Performance Measurement and Ranking of Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • saeed safari 1
  • Sajad Moradi Doliskani 2
  • Hossein reisighorbanabadi 3
1 Assistant Professor of Management industrial Department, Shahed University, Iran,Tehran
2 Univarsity Shahed of Tehran
3 Master of Art (MA) in Management, Shahed University
چکیده [English]

In this research, influential criteria of performance measurement are identified through literature review. Expert opinion is used to select sixteen main indexes. These are grouped in a) operational, b) financial, c) the ability to fulfill obligations,‌ and d) customer-centeredness and access to services categories based on guidelines from the professional community of Central Insurance of Iran. DEMATTLE method is used to determine the relationships between indexes and the operational category is found to be the main factor. Then using network analysis, the weight of each index is calculated. Since most of prior research has used experts' subjective judgments to rank insurance companies, there are some inconsistencies prior research and results from using objective measures. To tackle this problem, this research computes the above indexes using real data from statistical insurance yearbooks. The results determined best performing companies among 21 active insurance companies in 2012 and 2013.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance measurement
  • Ranking
  • Insurance Companies
  • Multiple Criteria Decision Making