ارزیابی ریسک بیمه‌شدگان سیگاری در قراردادهای بیمۀ عمر و سرمایه با استفاده از سیستمهای اسنتتاج فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (نویسندۀ مسئول)،

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،

10.22056/jir.2016.49199.1737

چکیده

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به‌کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است. بیمه‌گر تلاش می‌کند به کمک اطلاعات ارائه‌شده توسط بیمهگذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده‌های موجود، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق‌بیمۀ واقع‌بینانه‌ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه‌گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه‌شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبۀ ضریب ریسک از سامانه‌های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربۀ نخبگان در پروندههای موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Risk of Smokers in Life Insurance Contracts Using Fuzzy Inference Systems

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradi 1
  • Majid Haji Ramezan Ali 2
  • Ebrahim Abbasi 3
1 Master of Information Technology Management, Azad University, eCampus, )Corresponding Author(.
2 Faculty Member of Computer Engineering Department, Azad University, eCampus.
3 Faculty Member of Economics Department, Tehran University
چکیده [English]

Using Information Technology in the Insurance Industry has openned new opportunities. IT applications increased the expectation for precision and speed in insurance procedures. Risk evaluation is a key process in issuing life insurance. Insurers try to estimate risk based on stated customer information, expert opinion, medical knowledge, and existing data from previous contracts. Risk assessment is then used to determine a premium that satisfies the customer and allows for viable risk management. This paper uses the views of experts and insurance certified doctors to determine factors influencing risk of smokers. To calculate the risk rate we use a Fuzzy Inference System (FIS). The performance of FIS is tested using expert opinions on existing profiles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • IT
  • Life Insurance
  • Fuzzy inference system
  • Medical Risk in Life Insurance
  • Risk Evaluation
  • Risk Rate