بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

2 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

10.22056/jir.2016.51553.1756

چکیده

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept, nature and conditions of concluding double insurance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Safari 1
  • Mehdi Safarian 2
1 Associate Professor, B Islamic and Private Law Group, Faculty of Low and Pilitical Science, on Uinversity of Tehran, (Corresponding Arthor).
2 PhD in Private Law, University of Tehran.
چکیده [English]

At double insurance ,same risk is covered by some policy by insured .principle of full compensation in negative aspect ,is barred about double compensation at liability and estate policy.it is necessary to point that double insurance is bound to some terms such as same subject, same risk, same insurer ,validity of policy at time of loss ,legal of policy and not exclude of right of contribution at paying . principle of full good faith require that policy should be void due to in insured fraud. At assumption of insured good faith ,insured is free to refer to all insurer .clause of maximum liability level(insurers contribution with referring to policy cost), independent liability(independent liability of each insure) is accepted due to insurers share.in order of avoiding problems ,clauses of sharing assessment (assessment of each insurer sharing at assumption of double insurance) and discharged from responsibility( discharge of insurer liability due to existing of double insurance) and inform is cooperated(insured duty about inform other policy) at policy by insurers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of full compensate
  • double insurance
  • risk insurered
  • insurer