بررسی عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ابهر،

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (نویسندۀ مسئول)،

10.22056/jir.2016.47357.1705

چکیده

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به ‌نظر می‌رسد. در این پژوهش عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد مالی شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونۀ پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده‌های ترکیبی طی دورۀ شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیۀ تحقیق نشان می‌دهد که رابطۀ بین نسبت بدهیها با بازدۀ داراییها معنی‌دار و منفی است، رابطۀ بین نسبت داراییهای ثابت به‌ کل داراییها با بازدۀ داراییها معنی‌دار و منفی است، همچنین رابطۀ بین انعطاف‌پذیری شرکت با بازدۀ داراییها معنی‌دار نیست. رابطۀ بین اندازۀ شرکت با بازدۀ داراییها معنی‌دار و منفی است و رابطۀ بین ریسک شرکت با بازدۀ داراییها معنی‌دار و منفی است. بر اساس نتایج به ‌دست‌ آمده رابطۀ بین ضریب خسارت شرکتها با بازدۀ داراییها معنی‌دار و منفی است و همچنین رابطۀ حق‌بیمۀ تولیدی با بازدۀ داراییها معنی‌دار و مثبت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Financial Performance of List Insurance Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Musa Ahamdi 1
  • Morteza Nourozi 2
1 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Abhar (supervisor,don).
2 Master of Business Administration, )Corresponding Author(.
چکیده [English]

Given the variability of financial performance and profitability of insurance companies, it is necessary to identify the factors that influence them. In this study the factors determining the financial performance of listed insurance companies in Tehran Stock Exchange between 2008 and 2013 is studied. A sample of nine insurance companies is used to test hypotheses using panel data multiple regression model. Results indicate that the relationship between debt ratio and return on assets is significant and negative, the relationship between fixed to total assets ratio and return on assets is significant and negative, and also the relationship between flexibility and the return on assets is not significant. The relationship between company size and return on assets is negative and significant and the relationship between company risk and return on assets is negative and significant. Based on the results the relationship between company loss ratio and return on assets is significant and negative and the relationship between written premium and return on assets is also significant and positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Insurance Companies
  • Return on Assets
  • panel data
  • Company Size
  • loss ratio