ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،

10.22056/jir.2016.44366.1648

چکیده

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت‌انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می­دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی‌نفعان سازمانی است. از طرفی ‌دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش‌گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه­ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازۀ هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازدۀ داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعۀ آماری تحقیق، شرکتهای بیمۀ پذیرفته‌شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونۀ آماری این تحقیق قرارگرفته‌اند. بازۀ زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه‌های صورت‌بندی‌شده از رگرسیون چندگانۀ خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازدۀ داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. بین اندازۀ هیئت مدیره و نرخ بازدۀ داراییها نیز رابطۀ منفی و معنی‌داری مشاهده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Financial Performance and Risk of Listed Insurance Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Asgar Pakmaram 1
  • Bahram Lotfi 2
1 Assistant Professor of Faculty of Accounting, Bonab Islamic Azad University. (Corresponding author)
2 Master of Management Executive
چکیده [English]

Poor governance of companies like Enron and WorldCom and the drastic fall of stock markets at the beginning of this century have shaped corporate governance. The logic of corporate governance offers an alternative view and focuses on creating  value for a large number of stakeholders. On the other hand, risk is one of the most important indicators in economic assessment of units that plays a key role in many financial decisions, valuation of securities, and evaluation of investment projects. This study examines the impact of corporate governance on performance and risk of listed insurance companies in Tehran Stock Exchange. In this study we  focus on four mechanisms of corporate governance, including size and composition of the board, dual responsibility of the director and the concentration of ownership. We use rate of return of assets and return on equity as two performance indicators and business and financial risk as two risk measures. This study is an applied research that uses causal correlations after the occurrence of events. The sample is listed insurance companies and after systematic deletion sampling, we are left with 18 companies over 7 years (a total of 88 year-company observations). The period of investigation is 2007 to 2013. To test the hypotheses we use ordinary least squares linear regression. Results show there is a positive relation between the composition of the board and the two performance indicators but there is a negative significant relation between the composition of the board and the two risk measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • business risk
  • Financial risk
  • evaluate performance
  • Insurance Companies