اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2017.81225.2045

چکیده

نظریۀ مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیدۀ ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جملۀ بازارهایی که این مسئله می‎تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهۀ 90 یافته‎های عده‌ای از محققین خبر از وقوع پدیدۀ انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان دادند که چنانچه با تمرکز بر درجۀ ‌ریسک‌گریزی افراد و میزان تمایل آنها به انجام تلاشهای پیشگیرانه، بین ریسک‌گریزی و ریسک‌پذیری و همچنین بین میزان خسارت و تقاضای بیمه همبستگی منفی و بین تلاشهای پیشگیرانه و تقاضای بیمه همبستگی مثبت مشاهده شود، می‎توان گفت که در آن رشته از بیمه انتخاب مساعد وجود دارد و در این صورت ادعای رانده‎شدن مشتریان خوب از بازار همراه با اطلاعات نامتقارن رد خواهد شد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله، در بیمۀ بدنۀ اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه‎ای میدانی و به کمک توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیدۀ انتخاب مساعد در بازار بیمۀ بدنۀ اتومبیل صحه گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Precautions Effect on the Market

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi 1
  • Malihe Rajaei 2
1 Assistant Professor, ECO College of Insurance, Allameh Tabataba'i University
2 PhD student Econometrics, Semnan University
چکیده [English]

The conventional theory of adverse selection in markets with asymmetric information expects that the anti-choice phenomenon occurs. Hence, bad products beat good products out of the market. Consequently, a reduction in market efficiency may lead to market failure. Insurance market is among the markets in which this phenomenon can happen. However, in the 90s a number of researchers reported occurrence of advantageous selection in the insurance market. These researchers have shown that if by focusing on risk aversion of individuals and their willingness to do precautionary effort, a negative correlation exists between risk aversion and risk taking, and also between coverage and claim and a positive correlation is observed between precautionary effort and coverage, then we can conclude that there is an advantageous selection in that field of insurance; so claims of omission of good customer from the market with asymmetric information will be rejected. This paper examines the advantageous selection in the Iranian automobile collision insurance market and concludes that there exists considerable advantageous selection behavior in this market and precautionary efforts affects market performance and prevent market failure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Asymmetric information
  • Advantageous selection
  • Automobile Collision Insurance