ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

در سال¬های اخیر، سهم بخش¬های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان‌های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق‌بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم‌یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش¬‌های مربوط به خدمات مالی به‌خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است.      نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به‌طوری‌که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان‌دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می‌شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Significance of Insurance Industry in Tehran Province Economy

نویسندگان [English]

  • Reza Valinejad Torkamani
  • Hamed Zarei
  • Seyed Jamal Mousa Kazemi