ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه¬گذاری شرکت¬های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به‌کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه¬گذاری شرکت‌های بیمه و پرتفوی سرمایه‌گذاری سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال‌های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم‌افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه‌شده برای شرکت¬های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می‌کند. لذا ضروری است شرکت‌های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Investment Portfolio Turnovers of Tehran Stock Market Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Narges Sarlak
  • Amir Safari
  • Hamideh Alani