رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه¬های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه¬ها و داده¬های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان‎دهنده وجود رابطه هم‌جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه¬مدت و بلندمدت تأثیر معنا¬داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک¬طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه¬های زندگی و غیرزندگی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Life and Non-Life Insurance Development and Economic Growth in Iran: An Application of the ARDL Bounds Testing Approach

نویسندگان [English]

  • Kiumars Shahbazi
  • Ramin Bashir Khodaparasti
  • Mahmoud Ehterami