بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر (نویسندۀ مسئول)

چکیده

یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت‌وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388- 1392 پرداخته شده است. برای انتخاب ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری از مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدلها برای انتخاب پرتفوی بهینه است، استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی است، و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای و مطالعۀ کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل نیز از آمار صورتهای مالی این شرکت بیمه استفاده شد. برای برآورد و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 شرکت حاضر در پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت، 19 شرکت بیشترین سهم را در ترکیب دارند. در ادامه به منظور تعیین تناوب معنی­دار بین ترکیب فعلی و بهینۀ پرتفوی شرکت از آزمون t تک نمونه­ای استفاده شده است. بر این ‌اساس 19 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین ترکیب فعلی و بهینۀ این شرکت بیمه در شرکتهای مختلف وجود دارد. در نهایت، درصد سهم هر یک از 19 شرکت در ترکیب پرتفوی جدید تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Insurance Companies' Investment Portfolio Optimization Using Sharpe Approach

نویسندگان [English]

  • seyedeh shayesteh varedi 1
  • mojtaba tabari 1
  • Fatemeh Faghih AliAbadi 2
1 science committee
2 student
چکیده [English]

Uncertainty and volatility are among important topics in capital markets. Since volatility may lead to increased uncertainty and ultimately bankruptcy and exit from the capital market; choosing the optimal investment portfolio reduces anxiety about investment in the future. This study is set to determine the optimal combination of an Insurance Companies' investment portfolio in Tehran Stock Exchange during 2009-2013. To select the optimal combination of investment portfolio, we have used the single index sharp model which is the most efficient model for optimal portfolio, selection. This study is an analytical- descriptive research using Persian and English books and articles to develop theoretical principles and basic concepts.
Financial statements of Dana Insurance Company have been used for model estimation. We used SPSS19 software in order to estimate the model and data analysis. The results show that 19 out of 33 companies in the Dana Insurance Company investment portfolio, have the largest share. In order to determine the optimal frequency between current and optimal portfolio a sample t-test is used. Accordingly, 19 hypotheses were examined. The results indicate that a significant difference exists between current and optimal investment combination of aforementioned insurance company. Finally, the share of each of the 19 companies in new portfolio combination is determined

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • Dana Insurance Company
  • Sharp model
  • risk
  • return