فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد ایلیخچی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوۀ جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته‌ای به آنها پرداخته‌اند. تأمین تضامین مالی مناسب به‌عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته‌ای مهم‌ترین شیوۀ جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده‌اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته‌ای مانند عدم‌النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می‌رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته‌ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینۀ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای ندارد و عضو هیچ‌کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می‌توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره‌مندی از امکانات بیمه‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nuclear liability insurance and its coverage

نویسندگان [English]

  • A. Shamshiri 1
  • Gh. Hajinoori 2
  • R. Sokoti nasimi 3
  • A. Nojavan 4

چکیده [English]

Various kinds of recoverable damages and the method by which the mentioned damages could be recovered are among the issues that have been addressed by the conventions on nuclear liability. The provision of financial guarantees, as one of the principles of nuclear civil liability, is regarded as the most important loss compensation method. The worldwide acceptance of insurance has led to the approval of relevant rules in the conventions. Insurance only covers damages which have been enumerated in the related conventions. Bodily and financial damages under the preceding conventions and new titles of nuclear damages such as lucrum interceptum and pure economic losses under the contemporary conventions have been stated as recoverable. It appears that pure economic losses are recoverable through the generalities of tort rules such as La’Zarar, according to the Iranian law. Nuclear installations operators have limited liability under conventions or domestic laws; however, Iran’s law has no specific provisions regarding the civil liability arising from nuclear accidents and is not a signatory to any of the conventions as well; thus, general principles of liability could be invoked, that of course based on which the liability is unlimited; therefore, formulation of a particular law or membership in the pertinent conventions is essential in order for exploiting insurance facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Nuclear Damages
  • Loss of Profit
  • Pure economic Damage
  • Causes of Immunity