مطالعۀ موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشکدۀ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت وگاز دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه‌ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به‌ آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به‌عنوان نمونۀ انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش‌شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبۀ کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان‌دهندۀ جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Case Study of Catastrophe Bonds Jurisprudential Sentence (Scenario Analysis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Asgari 1
  • Mahdi Sadeghi 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Sajjad Seiflou 3