بررسی رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران بیمۀ درمان تکمیلی (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روشهای مهم پیاده‌سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه‌ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه‌های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعۀ عکس‌العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می‌رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامۀ استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، بیمه‌گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمۀ ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمۀ درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل‌بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم‌افزار Smart PLS برای تحلیل داده‌ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می‌کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Price Satisfaction and Willingness to Pay for Complementary Health Insurance (Case Study: An Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Mohammad Javad Asharipour 2