مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد رشتۀ علوم تصمیم و مهندسی دانش، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

شرکتهای بازار بیمه زمانی می‌توانند در رقابت موفق‌تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندیهای داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژیهای رقبا را نیز به‌دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم‌گیری بر مبنای آن، نظریۀ بازی است. در این پژوهش به کمک نظریۀ بازی به مدل‌سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است.به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمۀ خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه‌گذاریها، در صورتهای مالی شرکتهای بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریۀ بازیها مدل‌سازی شده است. نتیجۀ حاصل از به کارگیری نظریۀ بازیها، نشان‌دهندۀ‌ راه‌حل پارتو است.در این رقابت، هم با تأکید بر مطلوبیت از دست‌ رفتۀ هر شرکت و هم با تأکید بر مجموع مطلوبیتهای از دست ‌رفتۀ همۀ شرکتها، نتیجۀ‌ واحدی به دست آمده است. شرکتهای بیمه می‌توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه‌شده در این تحقیق بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Criteria Game Theory Model to Increase the Market Share of Companies in the Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amir Reza Abtahi 1
  • Yaghub Rashnavadi 1
  • Atefeh Rezamand Chaleshtori 2