شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان مورد نیاز، جهت توسعه بیمه زندگی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

عدم رشد و توسعه بیمه زندگی همواره از مسائل پیش‌روی صنعت بیمه بوده است. براین‌اساس استفاده از رویکرد جامع برای بررسی ابعاد مختلف این مسئله ضروری به‌نظرمی‌رسد. بنابراین با توجه به جامعیت رویکرد نهادی، این رویکرد، مبنای علمی و میدانی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه، شناسایی نهادها و کسب‌وکارهای پشتیبان بیمه زندگی کشور ایران، براساس رویکرد نهادی است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات و تشریح مفاهیم مرتبط با رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، نهادها و کسب‌وکارهای فعال در بازار بیمه زندگی آمریکا و هند مطالعه شده و اطلاعات به‌دست‌آمده از این مرحله، مبنای بخش میدانی تحقیق قرار گرفته است. در بخش میدانی، اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق روش مصاحبه، گردآوری و از طریق روش کدگذاری باز و محوری، تجزیه‌و‌تحلیل گردیده است. در نهایت یافته‌های اصلی تحقیق شامل نهادها و کسب‌وکارهای فعال در کشورهای مورد مطالعه، نهادهای مؤثر بر تقارن اطلاعات بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، کسب‌وکارهای قابل برون‌سپاری و نهادها و کسب‌و‌کار مورد نیاز بازار بیمه ایران، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها