ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه الزهراء

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

چکیده

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت‌های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور  با بررسی شرکت‌های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد  امکان‌سنجی اجرای این مدل‌ها به روش  TELOS  نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم‌افزارExpert Choice  است. نتایج نشان می‌‌دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت‌های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه‌نامه‌های صادرشده است.

کلیدواژه‌ها