تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشگاه علم و صنعت

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مقررات‌زدایی و به‌طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم‌ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به‌شمارمی‌رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه‌و‌تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه‌ ایران به‌صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر‌حله‌ای از طریق ترکیب روش برنامه‌ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی‌سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال‌های 1382 الی 1389 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌دهد. در مرحله اول برای نخستین‌بار با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها با خروجی غیرقطعی (بهینه‌سازی استوار)، کارایی شرکت‌های بیمه به‌صورت واقعی‌تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه‌و‌تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها