اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه‌اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می‏شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد و درنهایت، جریان توسعۀ بخشهای مختلف اقتصاد به‌خصوص بخش مالی بیمۀ عمر را مختل می‌کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازهگیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش دادههای پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعۀ بخش بانکی، ریسک‌گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی‌دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی‌دار بر توسعۀ مالی بازار بیمۀ عمر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Administrative-Financial Corruption Control on Financial Development of Life Insurance Market

نویسندگان [English]

  • Hamid Sepehrdoust 1
  • Samaneh Ebrahimnasab 2