مقایسۀ مدلهای کسب‌وکار صنعت بیمه براساس آنتولوژی استروالدر (مطالعۀ موردی: شرکتهای بیمۀ ایران و سامان در استان گیلان با رویکرد کمّی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

از آنجایی که شرکتهای بیمه با ریسکهای گستردۀ احتمالی و تحقق‌یافته مواجه‌اند، به‌کارگیری روشهای نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلان در این شرکتها به شمار می‌رود که به سود منجر می‌شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب‌وکار استروالدر است. در این مقاله، با تمرکز بر بخش کمّی این آنتولوژی، سازه‌های مالی و محصول دو بیمۀ دولتی الف و خصوصی ب، براساس مقیاس استروالدر بررسی شده‌اند. روایی مقیاس توسط 20 نفر از خبرگان رشتۀ بیمه تأییدشده و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل 921/0 محاسبه شده است، که معتبربودن نتایج را تأیید می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که هر دو سازۀ مالی و محصول این دو بیمه با هم متفاوت است که دلایل اصلی آن،‌ دولت‌نهاد‌بودن بیمۀ الف، گستردگی شعب و نمایندگیها، محبوبیت برند الف، و استراتژی محافظه‌کارانۀ بیمۀ ب ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Insurance Industry Business Models Based On Osterwalder Ontology (Case Study: Iran and Saman Insurance Companies in Gilan Province with Quantitative Approach)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Gholamrezazadeh Yousefi 1
  • Mehdi Fadaei 2
  • Kambiz Shahroodi 2
  • Mohsen Yousefi Parsa 3