تأثیر اصول و قواعد حقوق بیمه برای اثبات مسئولیت مدنی در قبال بلایای طبیعی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می‌شود، به همین دلیل با دشواری‌های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته‌بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم‌قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه‌پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می‌شود که چگونه می‌توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت

کلیدواژه‌ها