جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

چکیده

تأمین شغل و ایجاد فرصت‌های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین‌زمینه کسب‌وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل‌های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می‌آورند و دولت‌ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می‌رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال‌های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید‌ه‌اند، به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه‌بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به‌عنوان یک تسهیل‌گر در گروه عوامل خارجی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها