رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بیمه

چکیده

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصت‌های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف‌های سازمان هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استفاده شده و نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌بندی‌شده انجام گرفته است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش‌نامه خلاقیت و نوآوری سازمانی، 138 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه 300 نفری کارمندان نیز در تکمیل پرسش‌نامه رهبری تحول‌آفرین مشارکت داشتند. از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرم‌افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته‌ها باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین با نوآوری سازمانی رابطه دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد

کلیدواژه‌ها