بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران، پردیس قم

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی روش های فروش بیمة عمر می‌پردازد. فروشندگان به منظور فروش خدمات بیمه، نیازمند تجهیز به روش ها و تکنیک های اثربخش هستند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، نخست شناسایی روش های فروش و شاخص-هایی به‌منظور سنجش اثربخشی آنها و سپس ارزیابی اثربخشی روش های فروش و رتبه بندی آنهاست. به‌منظور دستیابی به اهداف مذکور فرضیات پژوهش مطرح و از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعة مورد بررسی دربرگیرندة دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقة اول 60 نفر و از طبقة دوم 85 نفر و در کل 145 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که روش-های فروش مشتری گرا، مشاوره ای، مشارکتی، رابطه ای، انطباقی، سیستمی و متقاطع با شاخص های اثربخشی ارتباط مثبت و معنی‌داری دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داده که از میان هفت روش فروش مرتبط با شاخص های اثربخشی، تنها دو روش فروش مشاوره ای و مشارکتی، بیشترین تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند که از میان آنها، فروش مشاوره ای مهم‌تر از دیگری است

کلیدواژه‌ها