تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به‌منظور تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می‌شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های بیمه می‌شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت‌ها به‌وجودمی‌آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب‌سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت‌رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه‌بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت‌های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک‌شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می‌دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به‌دست‌آمد که قابلیت فنی درک‌شده، بازارگرایی درک‌شده، کیفیت وب‌سایت درک‌شده و ریسک درک‌شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه‌گذاران پس از مراجعه به وب‌سایت شرکت‌های بیمه درک می‌کنند، اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها