حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه‌های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه‌نامه AVN67B

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

چکیده

انعقاد عقد بیمه در مورد هواپیماهای استیجاری، مسائل پیچیده‌ای را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره در بیمه‌های هوایی ایجاد کرده است. تنظیم رابطة بیمه‌گر و بیمه‌گذار با طرف دیگر قرارداد اجارة هواپیما و جلوگیری از اختلافات احتمالی آنها و درنهایت متحدالشکل‌کردن مفاد بیمه‌نامه‌های هواپیماهای استیجاری، بیمه‌گران هوایی را به تهیة الحاقیة مخصوص قراردادهای اجارة هواپیما واداشته است که در این مقاله باتوجه به قواعد عام بیمة هوایی با هدف تبیین روابط بیمه‌گران و طرفین قرارداد اجاره، به تحلیل مواد آن پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها