اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت کارآفرینی، گرایش سازمانی، دانشگاه تهران

3 کارشناس‌ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس(1996) در پنج بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، رقابت تهاجمی، پیشگامی، استقلا‌ل‌طلبی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به‌عنوان جامعة آماری انتخاب گردیده و پرسش‌نامه‌های استاندارد تهیه‌شده به منظور سنجش گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت، در میان کارشناسان و مدیران این شرکت توزیع و نتایج داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تأثیر نسبتاً قوی بر عملکرد شرکت بیمه داشته است و ابعاد گرایش کارآفرینانه، هرچند از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند، لیکن تأثیر یکسانی بر عملکرد شرکت ندارند، به‌گونه‌ای که به ترتیب، ریسک‌پذیری، نوآوری و رقابت تهاجمی تقریباً در یک سطح، بیشترین تأثیر و پیشگامی و استقلال‌طلبی تأثیر کمتری را بر عملکرد شرکت دارند. همچنین مشخص گردید این شرکت از درجه متوسط ریسک‌پذیری، پیشگامی، نوآوری و رقابت تهاجمی و درجه ضعیف استقلال‌طلبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها