بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می‌باشد.
جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری سهمیه‌ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه‌ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار ویژوال‌پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت‌های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Guerrilla Marketing and Social Responsibility of Insurance Companies on Customer Loyalty with an Emphasis on Functional Benefits and Reliability

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei 1
  • Vahid Sharafi 2
  • Somaye Zangiyan 2