گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترا مدیریت دانشگاه لرستان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حائز اهمیت است، تنها ویژگی‌های فردی افراد نیست، بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی‌ نیز مهم است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت، علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی‌های شرکت سهامی بیمه ایران در قزویناست که به دلیل محدود بودن، اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری، جمع‌آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و توسط نرم‌افزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه‌گیری، نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه‌اجتماعی بر کارآفرینی‌سازمان و فرهنگ‌سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، فرهنگ‌سازمانی با تأثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان، نقش میانجی مثبتی را در افزایش تأثیرگذاری سرمایه‌اجتماعیبر کارآفرینی‌سازمان بر عهده دارد.ازاین‌رو به مدیران پیشنهاد می‌شود که با توسعه شبکه‌های رواﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی جامعه‌پذیری افراد در سازمان، شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رﻓﺘﺎرهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards Organizational Entrepreneurship in the Insurance Industry: Focusing on the role of Social Capital and Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • Mahmood Reza Esmaeili 1
  • Seyed Hadi Mousavi Nejad 2
  • Neda Shahsiah 3