تحلیل حقوقی بیمه‌‌نامه‌‌‌ ولکار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌‌ کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ ‌ایران. (نویسنده‌‌ مسؤل). ‌‌‌‌

2 استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه‌‌ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ تهران، ایران.

10.22056/jir.2020.186085.2505

چکیده

هدف: اقدام شرکت‌‌های نفتی به اکتشاف و توسعه‌‌‌ میدان‌‌های نفتی و گازی در آب‌‌های عمیق، دورافتاده و با فاصله‌‌‌ زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه‌‌حل‌‌های بیمه‌‌ای پیچیده‌‌ شده است. بر این اساس، ‌مقاله حاضر با هدف بررسی مهم‌‌ترین نکات حقوقی معمول‌‌ترین شکل بیمه‌‌ای مرتبط با پروژه‌‌های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست.
روش‌‌شناسی: مطالعه‌‌‌ تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده‌‌ است.
یافته‌‌ها: ‌این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه‌‌ای از پروژه‌‌های ساخت پرداخته است. سپس، ‌ماهیت، موضوع، اهمیت و علل‌ عمده‌‌‌ تدوین‌ بیمه‌‌نامه‌‌ ولکار را شرح داده ‌‌است. یافته‌‌های عمده‌‌‌ در بخش شرایط بیمه‌‌نامه شامل شناسایی بیمه‌‌گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه‌‌ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب‌ است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه‌‌نامه است، اثر نقض شرایط بیمه‌‌نامه از سوی یکی از بیمه‌‌گذاران بر حقوق بیمه‌‌گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه‌‌گیری: نتایج ‌تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه‌‌‌ نگرانی‌‌های بیمه‌‌گران در بعضی از مسائل این ‌بیمه‌‌نامه‌‌‌ پروژه‌ای و تمام‌‌خطر‌، مانند شرایط پوشش بیمه‌‌ای قطعات معیوب‌، موجب تدوین بند‌‌هایی با نگاه‌‌داشت بیشتر منافع ایشان شده ‌‌است.
 
طبقه‌‌بندی موضوعی‌: K12, K13, K15.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of WELCAR Policy

نویسندگان [English]

  • Ali Hayati 1
  • Mohsen Najafikhah 2
1 LLM, International Trade and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran; Tehran, Iran. (Corresponding Author).
2 Assistant Professor of Private law at IMPS; Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The necessity of exploration and development of oil and gas reserves in deep waters increased the demand for drafting complex insurance policies. This article aims to examine significant points of the most common policy form related to the construction in the oil industry’s offshore projects, called WELCAR, which is used in Iran.
Methodology:This is an analytic and comparative study.
Findings: After providing an introduction about the construction projects, the first part of the paper introduces the policy by explaining its nature, subject matter, and importance. The second part, it identifies various assureds, considers the period of insurance coverage for any particular item or equipment, and analyzes the issue of defective part’s coverage. The effects of breach of the policy’s terms and conditions, plus the parties’ obligations, are discussed in the last part of this article.
Conclusion: Insurers’ concerns about some of the issues mentioned above, e.g., providing coverage for defective parts, led to the writing of some precise terms and conditions in their favor.
JEL Classification: K12, K13, K15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • risk
  • Contract
  • All Risks Insurance
  • WELCAR
بابائی، ایرج. (1385). حقوق بیمه. تهران: سمت. چاپ پنجم.
‌بهرامی احمدی، حمید.، ایزدپناه، مسیح و زارع رشکوئیه، مسعود. (1386). بیمه‌‌ عدم‌‌النفع در حقوق ایران با مطالعه‌‌ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان. فصلنامه صنعت بیمه، ‌22(4): 33-3.
‌شیروی، عبدالحسین. (1392). حقوق تجارت بین‌‌الملل. تهران: انتشارات سمت،‌ چاپ پنجم.
‌شیروی، عبدالحسین. (1393). حقوق نفت و گاز. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر. (1383). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. جلد سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. چاپ چهارم.
Beadnall, S‌. & Moore, S‌. (2016). Offshore c‌onstruction: L‌aw and practice. Informa L‌aw from Routledge.
Bunni, N.‌ G. (2003). Risk and insurance in construction. Spon Press, 2nd Edition.‌
Handl, G‌. & Svendsen, k‌. (Editors). (2019).‌‌‌ ‌Managing the risk of o‌‌ffshore oil and gas accidents: T‌‌he international legal dimension. Edward Elgar Publishing. ‌‌
Hogarth, R. (Editor).‌ (2008).‌ Insurance law for the construction industry. Oxford University Press.
‌Hughes, W., Champion, R. &‌‌‌‌ Murdoch, J‌.‌ (2015). Construction contracts: Law and management. Routledge, 5th Edition.‌ ‌‌‌
Levine, M‌. & Ter Haar, R. (Editors). (2014). ‌Construction insurance and UK construction contracts. Informa L‌aw from Routledge, 2nd Edition‌.
Ostrager, B. R.‌ & Newman, T. R.‌ (2019).Handbook on insurance coverage disputes. Wolters Kluwer, 19th Edition.‌
‌Taylor, T‌. (2013). ‌Offshore energy construction insurance: Allocation of risk issues. Tulane Law Review, 87: 1165-1195.
Smits, J. M‌. (Editor). (2006). ‌Elgar encyclopedia of comparative law. Edward Elgar Publishing.
WELCAR, (2001).‌ Offshore construction project policy.