‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.(نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.

10.22056/jir.2020.241605.2762

چکیده

هدف: ‌این تحقیق با هدف شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تاپسیس فازی انجام شده است.
روش‌شناسی:‌ تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی ‌مبتنی بر روش ‌آمیخته بوده است. در شناسایی عوامل از روش تحلیل مضمون و در اولویت‌بندی مولفه‌ها از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. ‌جامعه خبرگان در فاز کیفی شامل ‌15 نفر ‌از ‌مدیران بیمه ایران‌ و نمونه آماری در فاز کمی شامل 152 نفر بود. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه نیز به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل تحقیق در قالب 5 کد انتخابی، 12 کد محوری و 74 مضمون فرعی ‌با استفاده از روش دلفی از اجماع نظر خبرگان به‌دست آمد. در پیمایش مدل تحقیق، مولفه‌ها بر مبنای وزن‌های ارزشی رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد مولفه تفکیک نقش رئیس ﻫﻴأﺖ مدیره و مدیرعامل ‌بیشترین وزن ارزشی و مولفه نماینده منتخب کارکنان کمترین وزن ارزشی را در بین 74  شاخص دارا بوده­اند.
نتیجه‌گیری: ‌حاکمیت شرکتی ‌ابزاری بهینه برای حمایت از حقوق سهامداران و ذینفعان در صنعت بیمه است.
 
طبقه‌بندی موضوعی: ‌K29 ،‌M38 ، ‌‌‌L32‌،‌L88‌ ‌،C83 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors of Favorable Corporate Governance in Iran Insurance Company

نویسندگان [English]

  • shamsollah salami 1
  • Mohammad Reza Baqerzadeh 2
  • Asadollah Mehrara 2
  • mehrdad matani 2
1 Ph.D Student in Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Iran. (Corresponding Author).
2 Assistant Professor of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the factors of favorable corporate governance in Iran Insurance Company and prioritize them using fuzzy TOPSIS method.
Method: This study is a descriptive, applied and multi-methods research. Fifteen experts participated in the qualitative study and a sample of 152 people took part in the questionnaire survey. The research tools were the semi-structured interview guidline and a questionnaire.
Finding: The model was presented in 5 selected codes, 12 axial codes and 74 sub-themes. The components were ranked based on value weights in the survey. The component of separating the role of chairman of the board of directors and managing director had the highest value weight among 74 indicators (0.9675). then, the professional competence of the members of the board of directors had the highest value rank. The lowest rank is related to the component of the selected employee representative.
Conclusion: The results showed that among the highest value components, 6 components are related to the effectiveness of the board of directors and among lowest value rating components, 6 components are related to stakeholder management. Therefore, the effectiveness of the board of directors is the most important and the management of the beneficiaries is the least important factors in the governance of Iran Insurance Company.
JEL Classification: K29,‌ M38, L32, L88, ‌C83

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Good Governance
  • Iran Insurance Company
  • Theme analysis
  • TOPSIS
آذر، عادل و رجب‌زاده، علی. (1396). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM). تهران: انتشارت نگاه دانش، چاپ هفتم.
بنویدی، مجید. (1390). لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه. ‌هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه‌، تهران: پژوهشکده بیمه، 8 آذرماه 1390.
پاک مرام‌، عسگر و لطفی، بهرام. (1397). ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بیمه، ‌‌31(4): 48-25.
پورسید، بهزاد.، حسینی، سیدمحمدرضا و سهرابی، لیلا. (1395). راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با تأکید بر شاخص حمایت از سهامداران خرد بانک جهانی. پژوهشنامه بازرگانی، 21(81): 96-57. ‌
‌حجازی، رضوان و مختاری‌نژاد، حمید‌رضا. (1396). رابطه ساختار حاکمیت شر‌کتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. ‌حسابداری ارزشی و رفتاری، 7(1): 77-55. ‌
حمیدیان، محسن.، نعمتی کشتلی، رضا و مدنی، سیدمجتبی. (1395). بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک‌، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 16 آذرماه. 
شورورزی، محمدرضا.، خلیلی، محسن.، سلیمانی، حمید و فروتن، امید. (1394). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، ‌1(32): 139-121.
عالم تبریز، اکبر.، رجبی ‌پورمیبدی، علیرضا و زارعیان، محمد. (1388). بررسی کارکرد تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک­ها با استفاده از تکنیک ‌DEA. ‌مدیریت صنعتی، 1(3): 118-99.
قلی پور، رحمت‌الله.، مشایخی، بیتا‌ و ناصری، امین. (‌1395‌). حاکمیت شر‌کتی در بخش عمومی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی. سیاست‌های مالی و اقتصادی، ‌14(4): 130-107.
‌کاویانی، میثم.، حمیدیان، محسن و بوستانی، سارا. (1397). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمه. پژوهشنامه بیمه، ‌33(3): 40-23.
ناصری، امین. (1395). طراحی چارچوب حاکمیت شرکتی خوب در بنگاه های اقتصادی بخش عمومی. رساله دکترای تخصصی مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
‌Brown, L. & ‌Claylor, M. (2009). Corporate governance and firm performance. Review of Quantitative Finance and Accounting, 32(2): 129-144
Boubakri, N., Cosset, J. C. & Guedhami, O. (2003). Postprivatization corporate governance: The role of ownership structure and investor protection. Journal of Financial Economics, 76(2): 369-399.
‌Black, B. S., Jang, H. & Kim, W. (2006). Does corporate governance predict firms' market values? evidence from Korea. Journal of Law, Economics, and Organization, 22(2): 366-413.
‌Dalton, D. & Dalton, C. M .(2011). Trips and tips for negotiation self-defense: Forewarned is forearmed. Business Horizons, 54(1): 63-72.
‌Erickson, J., Park,Y., Reising, J. &  Shin, H. (2005). Board composition and firm value under concentrated ownership: the Canadian evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 13(4): 387-410.
Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26(3): 301- 325.
Filatotchev, I., & Poulsen, A. & Bell, R. G. (2019). Corporate governance of a multinational enterprise: Firm, industry and institutional perspectives. Journal of Corporate Finance, 57(C): 1-8.
‌Haniffa, R. & Hudaib, M .(2006). Corporate governance structure and performance of Malaysian listed companies. Journal of Business Finance & Accounting, 33(7-8): 1034-1062.
Hsu, W.Y. & Petchsakulwong, P. (2010). The impact of corporate governance on the efficiency performance of the Thai non-life insurance industry. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 35(1): S28-S49.
Hashi, I. (2004). The legal framework for effective corporate governance: Comparative analysis of provisions on selected transition economies. CASE Network Studies and Analyses 0268, CASE-Center for Social and Economic Research.
‌Jiraporn, P., ‌Chatjuthamard, P., & Tong, S. & Kim, Y. S. (2015). Does corporate governance influence corporate risk-taking? Evidence from the Institutional Shareholders Services (ISS). Finance Research Letters, 13(C): ‌105-112.
‌Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators : Methodology and analytical issues. Policy Research working paper ; no. WPS 5430. World Bank.
Muth, M. & Donaldson, L .(1998). Stewardship theory and board structure: A contingency approach. Corporate Governance: An International Review, 6(1): 5-28 .
Osborne, S. P. (2006). The new public governance. Public Management Review, 8(3): 377-387.
‌Sanda, A., Mikailu, A. S. & Garba, T. ‌(2010). Corporate governance mechanisms and firm financial performance in Nigeria. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 2(1): 22-39.
‌Tang, H. W., Chen, A., & Chang, C. C. (2013). Insider trading, accrual abuse, and corporate governance in emerging markets - Evidence from Taiwan. Pac Basin Finance, 24(C): 132–155.