‌اثرات ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی پژوهشکده بیمه، ایران، (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران.

10.22056/jir.2021.231135.2734

چکیده

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است.
روش‌شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم­انباشته (با داده­های پنل) به­دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت­های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه­مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه‌مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند‌مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است.
نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت­های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می­بایست در کوتاه­مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه‌داری دارایی‌های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.
 
طبقه‌بندی موضوعی: ,I10 .C23 , G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the corona pandemic on the liquidity of the insurance industry

نویسندگان [English]

  • farzan khamesian 1
  • laya malekian 2
1 Assistant Professor, Insurance Research Center, Tehran, Iran, (Corresponding Author).
2 Ph.D Student in Financial Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the covid-19 pandemic and its effect on economic relations, we need to study its risks on economic firms besides its direct cost on economy. Therefore, this paper investigates the impact of production shockof this pandemy on the insurance industry to liquidity shock.
Methodology: We first assume the shock enters through the product channel (based on observations) and transfers to the product cycle in the insurance industry and obtain the effect of production shock by extracting theoretical and long term premium relations with economic and calculate the coefficients with the help of the autoregressive model. Then, with respect to different scenarios for probable shocks, arising from credit risks and risk of price change as an outcome of the Corona pandemic (by means of relaxing productive liquidity through product reduction), we analyze insurers’ liquidity status both in normal and critical situations.
Findings: In the short-term and critical conditions, if the growth of global GDP decreases by 0.5% or 2.8%, then the decrease in liquidity would be 34.14 and 34.18, respectively. Furthermore, the decrease in the liquidity index in the long-term and critical conditions is equal to 33.07 and 33.12, respectively.
Conclusion: Insurance companies have to increase cash and assets with high liquidity within the short term to cover the aforementioned risk in critical conditions. Also, if the mentioned conditions continue in the long term, an increase in liquid assets in the form of gold or stable foreign currencies should be considered by insurance companies.  
 
JEL Classification:‌ I10, ‌C23‌, G22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19 pandemic
  • Cointegrated VAR
  • panel data
  • Insurance Industry
اسنودن، برایان و وین، هوارد. (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری. نشر برادران، چاپ اول.
‌پیکارجو، کامبیز.، غفاری، فرهاد و شاهانی، فهیمه. (1390). اثرات متغیرهای اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا. اقتصاد‌کاربردی، 2(5): 52-19.
جهانگرد، اسفندیار. (1390). بیمه و رشد اقتصادی در ایران. ‌پژوهش‌هاوسیاست‌های اقتصادی، 19(59): 79-53.
‌مجتهد، احمد.، محمدی، تیمور و خامسیان، فرزان. (1391). اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر غیر مستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران. ‌پژوهشنامه بیمه، 27(2): 29-1.
شهبازی، کیومرث.، خداپرستی، رامین‌بشیر و احترامی، محمود. (1392). رابطه بین توسعه بیمه­های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها. پژوهشنامهبیمه، 28(3): 46-21.
Berg, A. & Yanliang. M. (2010). The real exchange reta and growth revisited: The Washington Consensus strikes back?. IMF Working Papers. https://doi.org/10.5089/9781451963755.001.
Boyer, M. M., Jacquier, E. & Van Norden, S. (2012). Are underwriting cycles real and forecastable?. The Journal of Risk and Insurance, 79(4): 995-1015.
Cummius, J. D. & Doherty, N. A. (2006). The Economics of Insurance Intermediaries.‌The Journal of Risk and Insurance, 73(3): 359-396.
Hui Z. & Xin Z. (2017). The dynamic relationship between insurance development and economic growth: New evidence from China's coastal areas. African Journal of Business Management, 11(5): 102-109.
Olayungbo, D. O. (2015). Insurance and economic growth nexus in Nigeria: Asymetric non-linear relationship under heterogeneous agent. African Development Review, 27(3): 248-261.
Garratt, A. Lee , K. Pesaran, M. H. Shin,Y. (2006). Global and national macroeconometric modelling: A long-run structural approach. Published to Oxford Scholarship Online. https://econpapers.repec.org/bookchap/oxpobooks/9780199296859.htm.
Salehi Esfahani, H,. Mohaddes, K. & Pesaran, M. H. (2009). Oil exports and the Iranian economy. IZA Discussion Papers, No. 4537, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
Asongu, S. A.  & Odhiambo, N. M. (2019). Insurance policy thresholds for economic growth in Africa. Working Papers 19/037.