تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه (نویسنده مسؤول).

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

10.22056/jir.2020.215623.2683

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارائه الگوی برندسازی کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد توسعه­ای بود که برای جمع‌آوری داده‌ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمود. خبرگان پژوهش از 22 نفر از افراد با سابقه فعالیت در صنعت بیمه و مدیران ارشد شرکت‌های فعال بیمه‌ای در حوزه سرمایه انسانی تشکیل شده بود. 
یافته‌ها: تحلیل داده­ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی بیانگر 16 مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی‌ شامل شرایط علی، مقوله­محوری شایسته‌گرایی، استراتژی‌های استقرار، عامل‌های زمینه‌ای، شرایط مداخله­گر، شرایط تسهیل­کننده و پیامدهای فرایند الگوی برندینگ کارفرما در شرکت‌های بیمه خصوصی بود که روابط بین ابعاد مختلف را انعکاس می‌داد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد برندسازی کارفرما در شرکت­های بیمه بر مبنای تعادل کار و زندگی، پاداش و مزایا، مسؤولیت اجتماعی، قدرت برند سازمان، برندسازی داخلی، محیط کاری، شایستگی­های فردی و تخصصی، فرهنگ و محیط سازمانی تحقق می­یابد.
طبقه‌بندی موضوعی: G22, M21, M31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Employer Branding Pattern in Private Insurance Companies

چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to investigate and provide a model for employer branding in Iranian private insurance companies.
Methodology: This study is a qualitative and applied research. In-depth interviews and the questionnaire were used to collect data. Twenty- two insurance industry experts including human resources managers of insurance companies participated in this study.
Findings: The three stages of open coding, axial coding and selective coding indicated 16 general categories that in paradigm model included: causal conditions, axial category of competency, deployment strategies, contextual factors, and confounding conditions and facilitating conditions. The implications of the process of employer branding paradigm in insurance companies reflect the relationships between its various dimensions.
Conclusion: Employer branding in insurance companies is based on work-life balance, rewards and benefits, social responsibility, organizational brand strength, internal branding, work environment, individual and professional competencies, culture and organizational environment.
JEL: G22, M21, M31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Branding
  • Insurance Companies
  • Grounded theory
  • Competency
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه بیوک محمدی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم‌.
بازرگان، عباس .(1384). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی وآمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری. ناشر دیدار، چاپ اول. ‌
برغمدی، قاسم و قلی­پور، آرین. (1394). بررسی تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه. ‌مدیریت فرهنگ سازمانی، ‌13(‌‌1): 227-207.
حسنقلی‌پور، طهمورث.، ‌ملایری نوریجانی، عزیز محمد.، باباشاهی، جبار و صادق وزیری، فراز. (1394). تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ‌ایران بر رضایت سرمایه‌های انسانی. ‌بهبود مدیریت، ‌9(‌1): 94-79.
حمیدیان‌پور، فخریه.، ‌ضیایی بیده، علیرضا و سعیدا اردکانی، محمد. (1392). ارائه مدلی برای بررسی پیامدهای ارزش ویژۀ برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. ‌کاوش­های مدیریت بازرگانی. ‌5(‌9):‌ 20-1.
خدامی، سهیلا ‌و اصانلو، بهاره. (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. ‌پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، ‌5(‌1): ‌83-61.
رحیمیان، اشرف. (1392). برند کارفرما، راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. ‌پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، ‌5(‌2):‌ 150-127.
شوماخر، رندال ای و لومکس، ریچاد جی. (1388). مقدمه­ای بر الگوسازی معادله ساختاری، ترجمه وحید قاسمی‌. تهران، انتشارات جامعه شناسان. چاپ دوم.
گال، مردیت و بورگ، والتر و گال، جویس. (1386). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان­شناسی، ترجمه احمد‌رضا نصر‌اصفهانی‌. انتشارات سمت، جلد اول، چاپ یازدهم.
موسی­خانی، مرتضی و مجرد، ناهید. (1392). شناسائی استراتژی­های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP. مدیریت توسعه و تحول، ‌‌12: 11-1.
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3): 158–206.
Aslam, S. (2015). Employer branding and intention to apply by usage of social media in banking sector, Pakistan. International Journal of Scientific & Engineering Research, 6‌(5): 400-405.
Babcanova, D., ‌Bakanauskiene, I., ‌Bendaravicienė, R., ‌Krikstolaitis, R. & Lydeka, Z. (2011). Discovering an employer branding: Identifying dimensions of employer’s attractiveness in university. Management of Organizations: Systematic Research, 59(3): 7-22.
Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5): 501- 517.
Bergstrom, K. & Anderson, M. (2001). ‌Delivering on promises to the marketplace: Using employment branding to build employee satisfaction. Journal of Integrated Communications, available at: www.medill.nwu. edu/imc/studentwork/pubs/jic/‌journal/2000/peoples‌‌percent20energy‌.htm (accessed October 15, 2001).
Charmaz, C. (2003). Discovering chronic illness: Using grounded theory. Social Science and Medicine, 30(11): 1161-1172.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches (3rd Ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
Davies, G. (2008). Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing, 42(5&6): 667-681.
Kapoor, V., Kunerth, M. & Mosely, S. (2010). Employer branding: A study of its relevance in India. Journal of Brand Management, 7(1&2): 51-75.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (2016). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.
Marcia, B. & Aaron, D. (2019). Skilled workers branding. Journal of Personal Manejo, 22‌(12): 117-131.
Sullivan, S. (1999). The changing nature of careers: a review and research agenda. Journal of Management, 25‌(3): 457-475‌.
Tavakol, M.‌‌‌ & Dennick, R. (2011). Making sense of cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 27(2): 53-55.
Tanwar, K.‌ & Prasad, A. (2016). The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: Gender as a moderator. Management Decision, 54(4): 854–886.