بیمه مالکیت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد حقوق ثبت

10.22056/jir.2020.164598.2443

چکیده

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام‌های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک
روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می‌شود.‏ در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است.
یافته‌ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می‌توان روش‌های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به ‏آن و حمایت از متضررین، پیش‌بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران ‏خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت‌های بیمه با دسترسی به ‏اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ‏ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت ‏موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می‌کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، ‏از ‏طریق بررسی بیمه‌گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن‌تر را برقرار می‌کند و این خود می‌تواند منجر ‏به امنیت معامله  ‌شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم‌تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط ‏شرکت‌های بیمه‌گر است.
نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه‌نامه‌ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. ‏ منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه‌نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه‌نامه‌ها. پیش‌بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات بیمه‌گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق‌دانان.
 
طبقه‌بندی: G22, K11, K12, K13, K25
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title Insurance

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rajabi 1
  • Vahid Mirnejad 2
1 Assistant Professor
2 Graduated Student
چکیده [English]

Objective: the application and execution of regulations relevant to the title insurance in Iranian legal system for providing safe and secure real estate dealings in domestic law.
Method: Given the American law and practice of title insurance, we are analyzing the situation in Iranian legal system. Our method is autonomous legal doctrinal as well as experimental methodology in applying the foreign institution on Iranian legal system.
Findings: Contracts regarding the real estates are social sensitive dealings that require special and precise consideration of regulatory authorities in every legal system. So many of them secure this needs with compulsory registration. But some legal systems regard this mechanism inadequate for protecting individual rights. The insurance companies that has access to the registration records of lands, can insure the legal and factual status of real estates, e. g. soundness of the land, it’s deeds and certifications and to compensate land’s hidden defects at the moment of conclusion of the contract of sale of the land. So, it would be responsible for the land’s factual and legal defects and this would be proper for society and its legal system. Because of efficient consequences arising out of the legal protection of deeds & promotion of security for real estate dealings, some institutions are ready to cover the liabilities and compensation of these lands. Consequently, the legal system shouldn’t ignore the investment and economic development following from the title insurance and must emphasis on its importance and adopt proper rules for that purpose. There is no regulation of Title insurance in Iranian Legal system. But there are some provisions that would help us to adopt this system of protecting the rights and public policies.
Conclusion: There is no legal barrier to applying the title insurance regulations in Iranian legal system, but some factual matters should be eliminated from this institution, such as dealing and registering the real estate in practice that is not conform with economic and law principles in general. Legislators should prevail over the problem with legalizing the compulsory registration of deeds in real estate transactions and obliging the parties to refer to the lawyers. Adjacent to this the high legal authorities in the area of insurance industry should regulate these dealings with special terms and clauses for title insurance.
JEL Classification: G22, K11, K12, K13, K25

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Land Registration
  • Real Estate
  • Title in Land
  • deed
  • Defects
فارسی
1. ایثاری، ب. (1371). «اصطلاحات بیمه‌ای». پژوهشنامه بیمه، سال هفتم، شماره 26، ص 77.
2. بابایی، ا. (1390). «حقوق بیمه». انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم، ص 48.
3. پور عبدالله، م. (1392). «ادعای ثالث نسبت به مبیع بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، مصر، انگلستان، با نگرشی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا». نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ص 155.
4. خروشی، ع. (1390). «حقوق بیمه-تعهدات در بیمه­های غرامت». مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول، ص 35.
5. صادقی مقدم، م.ح. شکوهی زاده، ر. (1392). «حقوق بیمه-کلیات عقد بیمه». جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ص 142 و ص 144.
6. طباطبایی حصاری، ن. (1393). «مبانی و آثار نظام ثبت املاک». شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ص 52 و صص 131-135
7. طباطبایی حصاری، ن. (1395). «عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران». دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی - دانش و توسعه سابق. سال بیست و سوم، شماره 9، ص 7.
8. کاتوزیان، ن. (1383). «قواعد عمومی قراردادها». جلد اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ ششم، ص 149.
9. کاتوزیان، ن.(1395). «مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد». جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ 14، ص 562.
10. کاتوزیان، ن. (1395)، «قواعد عمومی قراردادها». جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ دهم، ص 234.
11. کریمی، آ. (1386). «مبانی علمی و نظری بیمه‌های اموال». پژوهشکده بیمه، تهران، چاپ سوم، ص 21.
12. مددی، س. (1387). «مسؤولیت مدنی سردفتر در تنظیم اسناد در حقوق ایران و انگلیس». دانشگاه آزاد اسلامی، ص 131.
 
انگلیسی
Books & Arts:
13. Aalberts, R. J. & Siedel J, G. (2009). »Real Estate Law«. South-Western Cengage Learning. 7th ed. P 276 and p 286.
14. Arruñada, B. (2002). »a Transaction-Cost View of Title Insurance and its Role in Different Legal Systems«. Geneva Papers of Risk and Insurance. 27: 4. October. Pp 582-584.
15. Arruñada, B. Nuno, G. (2005). »The Choice of Titling System in Land«. The Journal of Law and Economics 48(2); 709-727.p1.
16. Dixon, M. (2013). »Modern Land Law«. Routledge. 11th ed. p 39.
17. Gosdin, J. (2007). »Title Insurance A Comprehensive Overview«. Section of Real Property Probate and Trust Law. Third Edition. p 8.
18. Hinkel, D. F. (2006). »Practical Real Estate law«. West Legal Studies. 5thed. Pp 384-401
19. Hosack, J. L. Esq. Goldstein. J. E. (2015). »Title Insurance and Escrow Report«. Buchalter Nemer.p2.
20. Levey, J. S. (2000). »A Beginner's Guide to the Commitment for Owner's Title Insurance«. Probete & Property. Chicago. P8
21. Malloy, R. P. (2004). »Using Title Insurance to Avoid Malpractice and Protect Clients in A Changing Marketplace1«. Syracuse University, N  Published Version in 11 The Digest 51. P15.
22. Johnson, H. (2014). »the Nature of Title Insurance«.The Journal of Risk and Insurance. Published by American Risk and Insurance Association. Vol. 33(3); 393-410.p397 and p402 and p 408.
23. Rodell, A. Clare, H. (2012). »Property Law and Practice«. College of Law Publishing. P386
24. Schmid, H. & et.al. (2005). »Real Property Law and Procedure in the European Union«.European University Institute (EUI) Florence/European Private Law Forum. P58.
25. Yohe, J. (2017). »Title news«. published monthly by the American Land Title Association. P5.
26. Zevenbergen, J. (2014). »Systems of Land Registration: Aspects and Effects«. Nederlandse Netherlands Geodetic Commission. P34.