تقابل مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک در شرکت‌های بیمه‌ با تمرکز بر بیمه درمان تکمیلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه، استادیار گروه پژوهشی عمومی بیمه، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، معاون فنی شرکت بیمه دی، تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

10.22056/jir.2020.193144.2534

چکیده

ﻫﺪف: این مقاله، نحوه تأثیر فرهنگ ریسک بر عملکرد مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه ارائه‌کننده بیمه درمان تکمیلی را از دو منظر اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه مورد بررسی قرار می‌دهد.
روش ﺷﻨﺎﺳﯽ: فرایند سلسله مراتبی  (AHP)
ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎ: در این مقاله اصول ده‌گانه مدیریت ریسک و چهار فرهنگ مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر ارائه شد و عقاید و اصول اقتصاد نئوکلاسیک و مدیریت ریسک بنگاه برای شرکت‌های بیمه ارائه‌کننده رشته بیمه درمان تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصول «مدیریت ریسک بنگاه» با وزن 1/62 درصد نسبت به «اقتصاد نئوکلاسیک» با وزن 9/37 بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی بدست آورده است. همچنین معیارهای «اشتهای ریسک» و «تفکیک اقدامات و مدیریت ریسک» در انتخاب مدیریت ریسک بنگاه بیشترین وزن را نسبت به دیگر معیارها کسب کردند.
ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ﮔﯿﺮی: براساس یافته‌های پژوهش این نتیجه حاصل می‌شود که مبانی فرهنگ ریسک با اصول مدیریت ریسک بنگاه سازگارتر است ولی این بدان معنا نیست که اصول مدیریت ریسک بنگاه و اقتصاد نئوکلاسیک نمی‌توانند به صورت همزمان در یک شرکت مورد استفاده کارا قرار گیرند. بلکه شرکت‌های بیمه ترکیبی از این دو اصل را انتخاب می‌کنند. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه ترکیب مختلفی از چهار رویکرد مبتنی بر تئوری عقلانیت متکثر را انتخاب می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه نگرش بیمه مرکزی نسبت به راهبرد ریسک دارای اثراتی بر فرهنگ ریسک شرکت‌های بیمه می‌باشد توصیه می‌شود بیمه مرکزی در این زمینه نگرش بهینه‌ای را با توجه به شرایط و اقتضائات صنعت بیمه کشور اتخاذ کند.
طبقه بندی موضوعی: B13, G22, G32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contrast between enterprise risk management and neoclassical economics in insurance companies focusing on supplemental health insurance

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Aalaei 1
 • Mohammad Mahdi Azizi Amiri 2
 • Faramarz Khalighi 3
 • Maryam Sadat Askari 4
1 Assistant Professor / Insurance Research Center
2 Technical assistant, Day insurance company, Tehran, Iran
3 PhD student of Health economics, Tarbiat Modares University
4 Health Economic Department , School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This paper examines the effect of risk culture on the performance of risk management in insurance companies providing complementary health insurance, in terms of neoclassical economics and enterprise risk management.
Methodology: Analytic hierarchy process (AHP)
Findings: In this paper, the principles of risk management as well as four cultures-based theory of multiple rationality were presented and the principles of neoclassical economics and enterprise risk management were analyzed for insurance companies offering complementary health insurance. The principles of "enterprise risk management" with weight of 62.1% has gained the highest rank compared to "neoclassical economics" with weight of 37.9% in relation to overall goal. Also, "risk appetite" and "separate measurement and management of risk" criteria in selection of enterprise risk management gained the highest weight compared to other criteria.
Conclusion:
This study concluded that the principles of risk culture is best compatible with the principles of enterprise risk management, but this does not mean that the principles of enterprise risk management and the neoclassical economy cannot be used simultaneous in a company. Generally, the insurance companies choose a combination of these principles. In other words, insurance companies select a variety combination of four approaches based on the theory of multiple rationality. Also, considering that the attitude of Central Insurance of IR Iran to the risk strategy has the impact on the risk culture of insurance companies, it is recommended that Central Insurance in this field will adopt an optimal attitude according to the conditions and necessities of the insurance industry.
 
JEL Classification: B13, G22, G32.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance
 • Risk Culture
 • Enterprise risk Management
 • neoclassical economics
 • Analytic Hierarchy Process
 • ایزدپناهی، ساره. (1388). رابطه فنون مدیریت ریسک بنگاه در حوزه ریسک‌های مالی و عملیاتی با خلق ارزش در شرکت‌های بیمه ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • برایان اسنودان ، هوارد آر. وین. (2005). اقتصاد کلان نوین (منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی). خلیلی عراقی، منصور و سوری، علی. تهران، انتشارات سمت. 1398، چاپ ششم.
 • حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم. (1393). تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی. نشر سیمای دانش، چاپ اول.
 • شهریار، بهنام و صیادزاده، علی. (1396). طراحی الگوی استقرار مدیریت ریسک بنگاه (ERM) در شرکت‌های بیمه. طرح پژوهشی شماره 87، پژوهشکده بیمه.
 • دهقانی، علی و شهریار، بهنام. (1397). الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 33(1):22-1.
 • کاردگر, ابراهیم و مظهری موسوی، سید ابراهیم. (۱۳۹۶). بررسی تاثیر مدیریت ریسک شرکتی بر عملکرد عملیاتی در شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران.
 • کمیتۀ حامی سازمان‌های کمیسیون تردوی. (2017). مدیریت ریسک بنگاه، یکپارچه سازی با راهبرد و عملکرد. فروغ نژاد، حیدر و احمدی، شاهین، انتشارات بورس، 1398، چاپ اول.
 • کردبچه، حمید و احمدی، زهرا. (1396). بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت بهداشت و درمان. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 8(4):27-17.
 • ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﮥ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و اﻣﻮر ﻓﻨﯽ، ادارة ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎی آﻣﺎری. (1398). سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه، تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • Acharyya, M. & Johnson, J.E.V. (2006). Investigating the development of enterprise risk management in the insurance industry: An empirical study of four major European insurers. The Geneva Papers on Risk and Insurance, Special Issue: 55-80.
  • Douglas, M. & Wildavsky, A. (1982). Risk and culture: an essay on the selection of technical and environmental dangers. Berkeley, University of California Press.
  • Financial Stability Forum (2008). Observations on risk management practices during the recent market turbulence. Senior Supervisors Group.
  • Hoyt, R. & Liebenberg A. (2011). The value of enterprise risk management. Journal of Risk and Insurance, 78(4): 795-822.
  • Ingram. D., Underwood, A. & Thompson, M. (2014). Risk culture, neoclassical economics and enterprise risk management. Intelligent Risk, December: 22-40.
  • Lechner, P. & Gatzert, N. (2018). Determinants and value of enterprise risk management: empirical evidence from Germany. The European Journal of Finance, 24: 867–887.
  • Roschmann, A. (2014). Risk Culture: what it is and how it affects an insurer's risk management. Working Papers on Risk Management and Insurance, Institute of insurance economics, University of St. Gallen, 142.
  • S&P’s Insurance Criteria. (2005). Evaluating the enterprise risk management practices of insurance companies. Retrieved from

https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/insurancecriteria.pdf available in 3/21/2020.

 • Underwood, A., Thompson, M. & Ingram, D. (2014). Risk attitudes among insurance company management and implications for forming a Risk Culture. Intelligent risk, August: 44-53.
 • Walker, D. (2009). A review of corporate governance in UK banks and other financial entities: final recommendations. Consultative Document, 26 November.