ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعة مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمة بورسی و غیر بورسی در ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (بیمه)، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی‌های بیمه، درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی‌ها را در بهره‌مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعة آماری این تحقیق نمایندگی‌های بیمه در سطح کل کشور می‌باشد که نمونه آماری، مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد، 18نمایندگی در تحقیق مشارکت داشتند. ‌تحلیل نتایج براساس مشارکت‌کنندگان است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر است و در ‌تحلیل داده‌ها از روش تصمیم‌گیری چند شاخصة Topsissاستفاده شده است. طبق نتایج این بررسی بلوغ کنونی بیمة الکترونیکی در ایران 70% در سطح اول تخمین زده شد. اما آن دسته از نمایندگی‌های بیمه که در سطح اول مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر جای گرفته‌اند و نو پا هم بوده‌اند، توانسته‌اند از لحاظ رتبة همگام‌بودن با فضای مجازی، در اولویت قرار بگیرند. از مقایسه وضعیت نمایندگی‌های بیمة بورسی با غیر بورسی، نتایج مشابه حاصل شد. نتایج این تحقیق برای مدیران نمایندگی‌های بیمه آگاهی‌دهنده بوده و می‌توانند سیر حرکت به سمت سطوح بالاتر بلوغ را با پیگیری پیشنهادها در این عرصه طی نمایند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Electronic Maturity Level of Insurance Industry (A Comparative Study of Stock and Non-Stock Insurance Agents in Iran)

نویسندگان [English]

  • Nastaran Haji Heidari 1
  • Pouyesh Bahadori 2
  • Somayeh Behestani 2