مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی،واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی

2 استاد،گروه حسابداری، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22056/jir.2020.218671.2679

چکیده

هدف: صنعت بیمه کشور به شدت رقابتی شده و این ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند ساختار سازمانی و منابع شرکت‌های بیمه به سمت ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی حرکت کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت‌های موجود در جهت جذب مشتریان استفاده کنند. در غیر این‌‌‌‌‌‌‌‌صورت، به ‌مرور زمان از ذهن مشتریان خارج شده و از صحنه رقابت حذف می‌‌‌‌‌‌‌‌گردند. از سویی، به اعتقاد کلر، ارزش‌آفرینی برند از اقدامات موثر در جهت کسب مزیت رقابتی و جلب اعتماد مشتریان است. از این رو، پژوهش حاضر به ارائه الگوی ارزش‌آفرینی برند در صنعت بیمه با تأکید بر بیمه عمر پرداخته است.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بیمه عمر سه شرکت بیمه سینا، پاسارگاد و ایران بود که با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و از مصاحبه برای گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردید و به روش کیفی و رویکرد داده بنیاد تحلیل شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با کدگذاری باز، محوری و انتخابی سرانجام به ارائه مدل نهایی شامل شش بعد اصلی و بیست‌وهفت بعد فرعی انجامید.
نتیجه‌گیری: تحلیل صورت گرفته نشان داد افزایش سالانه حق بیمه متناسب با نرخ تورم، مهم‌ترین راهکار کاهش اثرات منفی تورم بر قراردادهای بیمه عمر است. به‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی، "نرخ تعدیل حق بیمه" و "سرمایه بیمه‌نامه" باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش ‌یابندتا بیمه برای مشتریان ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین باشد.
طبقه‌بندی موضوعی:C80 ,G22 , M31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Brand Value Creation in Insurance Industry with Focus on Life Insurance: A “Grounded Theory Approach”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaee 1
  • fereidon rahnama 2
  • hamid reza saeednia 3
  • zahra alipour darvish 4
1 PhD student, Department of Business Administration, I.A.U Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor. Department of Public Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The insurance industry is highly competitive and rapidly maturing. The organizational structure and resources of companies lead to different Value Creation .Insurance companies should take advantage of all opportunities available to gain customer confidence and attract customers. Nowadays, if an organization fails to create value for its customers, it will disappear from the market. Hence, creating value for customers is one way to create competitive advantage in today's highly competitive market Keller believes that one of the ways to gain competitive advantage in today's highly competitive market is to create brand value. Therefore in this industry, creating brand value in shaping competitive advantage should be one of the most important requirements of insurance managers. The purpose of this study is to present a model of brand value creation in the insurance industry with emphasis on life insurance
Method: The research method is a qualitative one with the Grounded Theory approach. The research population consisted of the life insurance managers of Sina. Passargad & Iran insurance companies. The researcher was using theoretical sampling and he did 17 interviews to get the data he needed to analyze.
Finding: A conceptual model was developed using open, axial, and selective coding of the qualitative data.This model is consisted of six dimensions and twenty-seven subsconstructs.
Conclusion: The most important ways to reduce the effect of inflation on life insurance premiums is to increase the annual premium in proportion to the inflation rate. The insurance premium and annual insurance obligations should be increased over the year by specifying the "premium adjusting rate" or "insurance capital" in the contract in order to assure the value for the customer.

JEL Classification: M31, G22, C80.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand value creation
  • Insurance Industry
  • Grounded Theory Approach
  • Life Insurance
آقازاده، لطیف و رزمجوی، محرم. (1368). بررسی علل بازخرید بیمه‌های عمر و پس‌انداز شرکت سهامی بیمه ایران در شهر ارومیه بین سال‌های 1380 لغایت 1385. چهاردهمین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه «راهکارهای توسعه بیمه‌‌های خرد، تهران: پژوهشکده بیمه، 1 آذرماه.
بساطی، علی.، مرادی، مجتبی و سعیدی بیستونی، اسما. (1398). بررسی عوامل موثر بر خرید بیمه عمر شرکت بیمه ایران استان کرمانشاه. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، 5(4): 192-188.
پارسامنش، علی و جاسمی، محمد. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران. دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، تهران: 7 و 8 آذرماه.
دانایی‌فرد، حسن. (1392). استراتژی‌های نظریه‌پردازی. تهران، انتشارات سمت. چاپ دوم.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق. چاپ اول.
دانایی‌فرد، حسن.، الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران، انتشارات صفار- اشرافی. چاپ اول.
سازگار، احمد و عابد، مجتبی. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز. همایش توسعه بیمه‌های زندگی، تهران: پژوهشکده بیمه، 19 شهریورماه.
عباسی، ابراهیم و سازگار، احمد. (1383). شناخت علل بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز در شرکت سهامی بیمه ایران. صنعت بیمه، 19(2): 119-78.
علیلو، پرویز.، سعیدنیا، حمیدرضا و بدیع‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، علی. (1396). طراحی مدل تبیین شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزش آفرینی برند در صنعت نساجی ایران. مدیریت بازاریابی، 12(37): 45-31.
قدمیان، شراره. (1392). عوامل اقتصادی مؤثر بر بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
مهدوی، غدیر.، افقی، رضا و عابد، مجتبی. (1394). بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر (مطالعه موردی بازار بیمه ایران). پژوهشنامه بیمه، 30(3): 75-61.
حبیبی مرند، نازلی. (1395). بررسی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با تأکید بر عوامل خرد اقتصادی (مطالعه موردی: بیمه پارسیان). پایان‌‌‌‌‌‌‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
هاشم‌‌‌‌‌‌‌‌پور، سحر.، عبدالرحیمیان، محمدحسین و رحیمی، حسین. (1396). رویکرد بیمه عمر در نظام اقتصادی خانوار. کنفرانس بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی، شهر دبی امارات متحده عربی، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر، اول خردادماه.
یوسف آبادی، مهدی. (1398). ارزیابی مشارکت مشتریان در هم‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی ارزش برند از طریق توانایی انگیزش مشتریان (مورد‌ مطالعه: مشتریان بانک سامان). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی حکیم طوس.
محمودی، محمد. (1397). بررسی تأثیر ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی مشتری بر همکاری در بازاریابی: با نقش میانجی‌‌‌‌‌‌‌‌گری انگیزه مشتری و نقش تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌گری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: صنعت مواد شوینده ). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
Arge, K. & Hjelmbrekke, H. (2012). Value enhancing processes in building and real estate. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250 /2425161.
Bjorberg, S., Larssen, A. K., Temeljotov Salaj, A. & Haddadi, A. (2015). Optimizing building design to contribute to value creation. IPMA world congress.
Haksever, C., Chaganti, R. & Cook, R. G. (2016). A model of value creation: Strategic view. Journal of Business Ethics, 49(3): 295-307
Chu, S. & Keh, H.T. (2006).Brand nalue creation: Analysis of the Inter brand-business week brand value rankings. Marketing Letters, 17(4): 323-331.
Dalman, D, & Puranam, K. (2017). Consumer evaluation of ingredient brand
choice strategy. Management Research Review, 40(7): 768-782.
Fehle, F., Fournier S. M., Madden T. J. & Shrider, D. G. (2008). Brand value and asset pricing. QuarterlyJournal of Finance and Accounting, 47(1): 3-26.
Eling, M. & Kiesenbauer, D. (2014). What policy features determine life insurance lapse? An analysis of the German market. The Journal of Risk and Insurance, 81(2): 241-269.
Gummerus, J. (2018). Value creation processes and value outcomes in marketing theory: Strangers or siblings?. Marketing Theory, 13(1): 19-46.
Gemmo, I. & Götz, M. (2016). Life insurance and demographic change: An empirical analysis of surrender decisions based on panel data. Working Paper Series, 24/16.
Jalonen, H., Tuominen, S., Ryömä, A., Haltia, J., Nenonen, J. & Kuikka, A. (2018). How does value creation manifest itself in the nexus of sport and business? A systematic literature review. Open Journal of Business and Management, 6(1): 103-138.
Haddadi, A., Johansen, A. & Andersen, B. (2016). A conceptual framework to enhance value creation in construction projects. Procedia Computer Science, 100: 565-573.
Hwang, Y. (2016). Empirical analysis of surrender dynamics in Taiwan life insurance companies, bulletin francais d’actuariat, 16 (2): 115-127.
Kelly, J., Male, S. & Graham, D. (2015). Value management of construction projects, Chichester, England, Wiley Blackwell
Kagraoka, Y. (2005). Modeling insurance surrenders by the negative binomial model. Working paper.
Kiesenbauer, D. (2012). Main determinants of lapse in the German life insurance industry. North American Actuarial Journal, 16(1): 52-73.
Lepak, D. P., Smith, K. G. & Taylor, M. S. (2007). Value creation and value capture: A multilevel Perspective. The Academy of Management Review, 32(1): 180-194.
 Li, X.Y. & Sun, C. (2015). A study on the core values of the brand. Journal of Service Science and Management, 8(6): 868-873
Mackay, A., Augustyniak, M., Bernard, C. & Hardy, M. R. (2017). Risk management of policyholder behavior in equity-linked life insurance. Journal of Risk and Insurance, 84(2): 661-690.
Islama, M. R., Liua, S., Biddlea, R., Razzak, I., Wang, X. Tiloccad, P. & Xu, G. (2021). Discovering dynamic adverse behavior of policyholders in the life insurance industry. Technological Forecasting and Social Change, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120486.
Moeing, T. & Zhu, N. (2018). Lapse-and-reentry in variable annuities. Journal of Risk and Insurance, 85(4): 911-938.
Nolte, S. & Schneider, J. C. (2017). Don’t lapse into temptation: a behavioral explanation for policy surrender. Journal & Finance, 79: 12-27.
Outreville, G. F. (1990). Whole-life insurance lapse rate and the emergency fund hypothesis. Insurance: Mathematics and Economics, 9(4): 249-255.
Renshaw, A. E. & Haberman, S. (1986). Statistical analysis of life assurance lapses. Journal of the Institute of Actuaries, 113(3): 459-497.
Ramezani, C. A., Soenen, L. & Jung, A. (2011). Growth, corporate profitability and value creation. Financial Analysts Journal 58(6): 56-67.
Russell, D. T., Fier, S. G., Carson, J. M. & Dumm, R. E. (2013). An empirical analysis of life insurance policy surrender activity. Journal of Insurance Issues, 36(1): 35-57.
Sandberg, E., Pal, R. & Hemila, J. (2018). Exploring value creation and appropriation in the reverse clothing supply chain. International Journal of Logistics Management, 29(1): 90-109.
Sirak, A.S. (2015). Income and unemployment effects on life insurance lapse. Working Paper 17899.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and technique. (2nd Edition). Sage, Newbury Park, London.
Yoo, B. & Donthu, N. (2002). Testing cross- cultural invariance of the brand equity creation process. Journal of Product and BrandManagement, 11(6): 380-398.