ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بیم‌سنجی، دانشگاه شهید بهشتی، f_atatalab@sbu.ac.ir

2 هیات علمی پژوهشکده بیمه، استادیار

10.22056/jir.2020.104664

چکیده

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت‌های بیمه در نظام نظارت مبتنی‌بر ریسک و نحوۀ نظارت بر آن‌هاست.
روش‌شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت‌های بیمه و بیمه‌اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیۀ اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به‌دست‌آمده در نتیجۀ اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل دربارۀ شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه‌های ارسال‌شده به شرکت بیمه (بیمه‌اتکایی)، انجام می‌شود.
یافته‌ها: رویکرد نظارتی ریسک‌محور، مبتنی‌بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه‌های ریسکی جدی و بر شرکت‌هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده‌سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین‎المللی ناظران بیمه، تهیۀ گزارش‌های مدیریت ریسک، گزارش‌های اکچوئری، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، تحلیل داده‌های شکایات و تفکیک حساب‌های بیمۀ زندگی و غیرزندگی است.
نتیجه‌گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمۀ کشور و رسیدن به نظارت مبتنی‌بر ریسک، ترسیم نقشۀ راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است:

تطبیق مقررات بیمه‌ای کشور با اصول اساس بیمۀ ارائه‌شدۀ انجمن بین‌المللی ناظران بیمه
تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری
الزام شرکت‌های بیمه به تهیۀ گزارش‌های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک‎ برای پیاده‎سازی الزامات آیین‎نامۀ حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS
استفاده از استانداردهای بین‌المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه
تهیۀ گزارش کنترل‌های داخلی به‌دست شرکت‌های بیمه.


طبقه بندی موضوعی: G22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evaluation and risk based supervision of insurance companies

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Atatalab Atatalab 1
  • Leili Niakan 2
1 PhD student in Actuarial science, Shahid Beheshti University, Email: f_atatalab@sbu.ac.ir.
2 Professor Assistant, Insurance Research Center
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is to introduce the process of risk assessment of insurance companies in a risk-based supervision system and the way to monitor it.
Method: We used the KNF (2018) risk assessment framework for insurance and reinsurance companies. This comprehensive framework uses all available information held by the supervisory authority about the (re)insurance company, including information obtained as a result of actions related to the licensing, off-site analyses and control actions during on-site inspections carried out in the (re)insurance company as well as inquiries/questionnaires sent to the (re)insurance company. 
Finding: The supervisory assessment focuses on significant risks and areas of operation of (re)insurance companies. Implementing this new approach requires complying the International Association of Insurance Supervisors’ (IAIS) principles, preparing risk management and actuarial reports, rating and ranking insurance companies, analyzing complaint data and separating life and non-life insurance accounts.
Conclusion: An action plan is necessary to achieve effective supervision and risk-based supervision in the insurance industry:

- The compliance of the insurance regulations with the IAIS core principles
- The separation of life and non life insurance accounts
- Developing actuarial standards of practice
- Obliging insurance companies to prepare their Own Risk & Solvency Assessments (ORSA) empowerment to comply with the requirements of the Corporate Governance (Risk Management) Regulations in accordance with IAIS principles
- Use of international and general standards and supervisory and regulatory standards of enterprise risk management
- preparation the report of internal controls by insurance companies.
ClassificationJEL: G22
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Insurance Risk
  • Credit risk
  • Market Risk
  • Operational risk
  • Capital Adequacy
  • Corporate Governance
1- ابراهیمی،ابوالقاسم ،علوی، سید مسلم، سیاهرودی نجفی، مهدی ، 1393، «بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند،مورد مطالعه برند پارس خزر» ،فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 35، پاییز 93، صفحه 95-116.
2- رضایی دولت آبادی، حسین، نجف آبادی جوشیار، لیلا، خزایی پول، جواد، وریج کاظمی، رضا، 1392، «تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، عملکردی و وفاداری به برند»، فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 2،تابستان 92، ص 69-88.
3- روشن، سید علی قلی، اعزازی، اسماعیل، بخشی، فریبا، 1395، «تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی» ، فصلنامه مدیریت بازرگانی،  دوره 8، شماره 4، زمستان 95، صفحه 771-794.
4- شیرازی، علی، صادقی، فرشته ،1396، «بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) »، فصلنامه مدیریت برند، دوره 5، شماره 1، بهار 96، ص 79-106.
5- صادقی, منصوره و هرمز مهرانی، 1395، تاثیرات مزایای برند بر روی وفاداری برند: مکانیسم های واسط، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران.
6- کریمی علویجه،محمدرضا، اسحاقی،سید محمد صادق، احمدی، محمدصادق،1395، «عوامل موثر بر رفتار شهروندی کارکنان.»، فصلنامه علمی_پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 80 ،بهار و تابستان 95.
7- محمد شفیعی، مجید،رحمت آبادی، یزدان، 1394، «تاثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید: نقش تفاوت‌های فرهنگی و سازگاری مشتری و برند»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، دوره2، شماره2، زمستان 94، ص 45-68.
1- Andersson,Jessica,kaplar,eric,Nathalie,selo, 2013," Functional or emotional values in B2B?- A study of marketing communication in the B2B healthcare market", Master's Programme in International Marketing, 1 year, 60 Credits, Halmstad, Sweden.
2- Bridson, Kerrie and Evans, Jody 2004, "The secret to a fashion advantage is brand orientation", International journal of retail & distribution management, vol. 32, no. 8, pp. 403-411.
3- Christos Koritos Konstantinos Koronios Vlasis Stathakopoulos , (2014),"Functional vs relational benefits: what matters most in affinity marketing?", Journal of Services Marketing, Vol. 28 Iss 4 pp. 265 – 275.
4- Dominic Appiah, Wilson Ozuem, (2018), "Issues With the Importance of Branding, Brand Personality and Symbolic Meaning of Brands in the Smartphone Industry". In Global information diffusion and management in contemporary society (pp. 56-97). IGI Global.
5-  Ebrahim chirani, Mohammad Taleghani, Nasim Esmailie Moghadam,2012," Brand Performance and Brand Equity", INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, JANUARY, VOL 3, NO 9.
6- Fariba Esmaeilpour , (2015),"The role of functional and symbolic brand associations on brand loyalty: a study on luxury brands", Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 19 Iss 4 pp.
7- Gil, Luciana,Kwon, Kyoung-Nan; K. Good, Linda,W. Johnson, Lester(2012); "Impact of self on attitudes toward luxury brands among teens", Journal of Business Research, 65, 1425–1433.
 
8- Joo-Eon Jeon, (2017) "The impact of brand concept on brand equity", Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 11 Issue: 2, pp.233-245
9- Lam, S. Y. & Shankar, V. (2014)," Asymmetries in the effects of drivers of brand loyalty between early and late adopters and across technology generations". Journal of Interactive Marketing, 28, 1, pp. 26-42.
10- Lee, J., Park, S. Y., Baek, I. & Lee, C. S. (2008)," The impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments". Industrial Marketing Management, 37, 7, pp. 848-855.
11- Manfred Hammerl Florian Dorner Thomas Foscht Marion Brandstätter , (2016),"Attribution of symbolic brand meaning: the interplay of consumers, brands and reference groups", Journal of Consumer Marketing, Vol. 33 Iss 1 pp.
12- Maxwell K. Hsu, shun chiu,kevin kuan,ru, jen lin, shih,chih chen,2011, "symbolic and functional brand effects for market segmentation", Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1 No.6 [75-86].
 13-  Molinilloa, S., Ekincib, Y. and Japutrac, A.(2018 - Accepted) "Consumer Based BrandPerformance Model”. International Journal of Market Research.
14- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J-Y. & Podsakoff, N. P. (2003)," Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies". Journal of Applied Psychology, 88, 5, pp. 879-903.
15- Rainer Olbrich, Hans ChristianJansenn, MichaelHundt,2016," Effects of pricing strategies and product quality on private label and national brand performance", Journal of Retailing and Consumer Services, Elsevier.
16- Romero, J. & Yagüe, M. J. (2015), "Relating brand equity and customer equity: An exploratory study". International Journal of Market Research, 57, 4, pp. 631-651.
17- V Vetrivel, An Solayappan, Jothi Jayakrishnan, 2015," brand performance on costumer based brand equity in television market", Research Scholar, Department of Business Administration, International Journal of Applied Research; 1(8): 717-721.
18- Yu-wen li, Shu-min yang, Ting- peng liang, (2015), " Website Interactivity and Promotional Framing on Consumer Attitudes Toward Online Advertising: Functional versus Symbolic Brands". Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems Vol. 7 No. 2, pp-41-58 / June 2015.