تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران Hajieh_rajabi@yahoo.com

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران.

10.22056/jir.2020.104658

چکیده

هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می‌تواند ظرفیت‌های بالقوۀ شرکت‌ها را شناسایی و آن‌ها را در عرصۀ رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می‌کند.
روش‌شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. همچنین یافته‌های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه‌ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه‌ای، که از راه روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است.
یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شده‌اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS و PLS تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که تمامی فرضیه‌های تحقیق تأیید شده‌اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبۀ اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه‌ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبۀ چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد.
طبقه‌بندی موضوعی:  M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of an Insurance Companies (Case Study: An insurance company)

نویسندگان [English]

 • Hajieh Rajabi Farjad 1
 • Sedigheh Tootian Isfahani 2
 • Mohsen Sabet 3
1 Associate Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public management, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 MSc in Business Management, Insurance, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The blue ocean strategy, as a competitive source, can identify the potential of the companies and win them in the competition. Therefore, this study evaluates the relationship between using the blue ocean strategy and gaining competitive advantage.
Methodology: The research is a descriptive study using a questionnaire survey. About 157 of managers, consultants and employees of an insurance company were selected using simple random sampling method and participated in this study. Data was analyzed using structure equation modeling and the path analysis to examine the research hypotheses using SPSS and PLS softwares.
Findings: The results indicate that all research hypotheses were confirmed and the removal strategy of the blue ocean has first rank and the greatest impact on the competitive advantage of an insurance company, and the reducing strategy for the ocean blue has Fourth rank and the lowest impact on the competitive advantage of the Novin insurance company.
Conclusions: Insurance Companies can Achieve Competitive Advantage using the blue ocean strategy.
JEL Classification: M‌31, M30.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategy
 • blue ocean
 • Red Ocean
 • Competition
 • Competitive advantage
 1.          1            اﻣﯿﻦ، فرشته (1391). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزی اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد اﻗﯿـﺎﻧﻮس آﺑـﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫـﺎی ﺗﺠﺎری اﯾـﺮان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

           2            آقازاده، هاشم، استیری، مهرداد، اصانلو، بهاره (1386). بررسی مولفه های موثر بر رقابت پذیری بنگاه ها در ایران. پژوهش های اقتصادی، 6(3)، 37-55.

           3            علی زاده، ناهید، شیری، اردشیر، تابان، محمد (1393). ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﮕﻮی راﻫﺒﺮد اﻗﻴﺎﻧﻮس آﺑﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری(مورد مطالعه: بانک های خصوصی ایلام). مدیریت بازرگانی، 6(3)، 601-622.

           4            کیم، دبلیو چان، مابورن، رنه (1388). استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بی مقاومت خلق کنیم و رقابت را نامربوط سازیم. ترجمه: محمدرضا عاطفی، تهران: انتشارات ناب.

           5            نادری، نادر، طلایی، مهدی (1393). بررسی نقش نوآوری به عنوان یکی از بخش های فرآیند کارآفرینی در رقابت پذیری کشورها، دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری، ساری، مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران،  .https://www.civilica.com/Paper-ESAC02-ESAC02_046.html

   

   

   

  1. Akimova, I. (2000), Development of Market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms, European Journal of Marketing, 34(9/10), 1128-1148
  2. Appelbaum, S. H., & Gallagher, J. (2000). The competitive advantage of organizational learning. Journal of Workplace Learning, 12(2), 40-56.

   

   

  1. Al Nsour, I. A. (2016). The Impact of applying the Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of Commercial Banks in Saudi Arabia. Arab Economic and Business Journal, 11(1), 1-15.

   

  1. Pitta, D. (2009). Issues in a down economy: blue oceans and new product development. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 292-296.

   

  1. Lindič, J., Bavdaž, M., & Kovačič, H. (2012). Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy. Research policy, 41(5), 928-938.
  2. Bourletidis, D. (2014). The strategic model of innovation clusters: Implementation of blue ocean strategy in a typical Greek region. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 645-652.
  3. Pitta, D., & Pitta, E. (2012). Transforming the nature and scope of new product development. Journal of Product & Brand Management, 21(1), 35-46.
  4. Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: from theory to practice. California Management Review, 47 (3): 105-121.
  5. Kim, W. C. & Mauborgne, R. (2004). Blue ocean strategy, Harvard Business Review, 82(10), 76-84.
  6. Sheehan, N. T., & Vaidyanathan, G. (2009). Using a value creation compass to discover “Blue Oceans”. Strategy & Leadership, 37(2), 13-20.

   

  1. Arthur, W. B. (1996). Increasing returns and the new world of business. Harvard Business Review, 74 (4), 100-109.
  2. Leavy, B. (2005). Value pioneering–how to discover your own “blue ocean”: interview with W. Chan Kim and Renee Mauborgne. Strategy & Leadership, 33(6), 13-20.

   

  1. Sussman, C. (2004). Building adaptive capacity: The quest for improved organizational performance. Retrieved from Barr Foundation website: http://www. barrfoundation. org/usr_doc/Building_Adaptive_Capacity. pdf.
  2. Strichman, N., Bickel, W. E., & Marshood, F. (2008). Adaptive capacity in Israeli social change nonprofits. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 37(2), 224-248.