مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات

10.22056/jir.2019.165676.2447

چکیده

 
هدف: بازخرید بیمه‌های عمر از آسیب‌های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن‌ها، برهم‌زدن برنامه‌های شرکت‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می‌شود. ازآنجایی‌که بیشتر تحقیقات صورت‌‌گرفته در زمینة بازخرید بیمه‌های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده‌اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه‌‌جانبة عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر در ایران می‌شوند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریة داده‌‌بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمة عمر به درخواست بیمه‌گذاران و تعامل‌های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است.
یافته‌ها: داده‌‌‌های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی‌رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه‌های عمر برخی شرکت‌های بیمة فعال در کشور به‌دست آمده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند شرایط علّی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه‌های عمر و شرایط مداخله‌ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه‌گر و بیمه‌گذار و شرایط زمینه‌ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعة ایران می‌شوند که موجب بازخرید بیمه‌های عمر می‌شوند و با تعامل‌هایی مانند مشاورة مجدد و ارائة تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمة عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه‌گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه‌گر هستند. به‌علاوه، شرایط خاصی مانند بی‌ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه‌گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی‌های ماهوی بیمة عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت‌بودن و ناملموس‌بودن هم در بازخرید بیمة عمر تأثیرگذارند.
طبقه‌بندی موضوعی: G22، G23، G32.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradigm Model of Factors Affecting the Surrender of Life Insurance in Iran

نویسندگان [English]

  • Abazar Helmzadeh 1
  • Karim Hamdi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 3
1 Research-Based PhD Student, Business Management, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.
2 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran.
چکیده [English]

Objective: Surrender of life insurance is one of the issues in the insurance industry, which causes dissatisfaction of customers, their misadvertisement, disturbance of companies' investment plans, lowering the GDP of the country, etc. Since most research focused on considering life insurance surrender from an economic perspective, the main goal of this study was to provide a comprehensive explanation of the causes that would lead to the surrender of life insurance policies in Iran.
Methodology: Therefore, the present study, using a qualitative method and using the grounded theory strategy (Strauss & Corbin's approach), has estimated the causal conditions, interactions and consequences of the surrender of life insurance by policyholders.
Findings: Research data was obtained through interviews with top-level staff and surrender officers of life insurance in insurance companies operating in Iran.
Conclusion: The results show that the causal conditions include dimensions related to the life insurance structure, intervening conditions including dimensions related to the insurer and the insured, and ground conditions including aspects related to the structure of the Iranian society, which would lead to life insurance surrender. With interactions including re-consultation and provision of facilities or lack of consultation, the consequences include cancelation of the surrender and the satisfaction and continuity of life insurance or surrender, dissatisfaction, loss of trust from the insurer and viral advertising against the insurer, respectively. In addition, certain conditions such as economic or political instability at macro level and the policyholder job status and her/ his income at micro level, as well as the substantial characteristics of life insurance such as complexity, being long-term and intangibility, affect life insurance surrender. Accordingly, it is suggested that the training of agents and other sales intermediaries and their ethical behavior be considered by insurers.
JEL Classification: G22, G23, G32.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm model
  • life insurance surrender
  • Life Insurance
  • Grounded theory
  • Insurance Company
1-   آقازاده، ل. رزمجوی، م. (1386) «بررسی علل بازخریدبیمه های عمر و پس‌اندازشرکت سهامی بیمه ایران در شهر ارومیه بین سال­های 1380 لغایت 1385»، مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه وتوسعه بیمه‌های عمر.
2-     بازرگان،ع. (1387) مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته؛رویکردهایمتداولدرعلومرفتاری، تهران، نشر دیدار.
3-     پورسید، ب. (1383) «امنیت اقتصادی در بعد سرمایه‌گذاری خارجی»، تهران: مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
4-   پیکارجو، ک. (1380) «بررسی حجم بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامد‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه»، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص31-60، تهران، پژوهشکده بیمه.
5-   حبیبی مرند، ن. (1395) «بررسی عوامل موثر بر بازخرید بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با تاکید بر عوامل خرد اقتصادی (مطالعه موردی: بیمه پارسیان)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
6-     دانائی فرد، ح. (1392) استراتژیهاینظریهپردازی، تهران، انتشارات سمت.
7-   دانائی فرد، ح. اسلامی، الف. (1390) کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
8-     دانائی فرد، ح. الوانی، م. و آذر،  ع. (1383) روش‌شناسیپژوهشکیفیدرمدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار- اشراقی.
9-   رسولی ک، و فرزین‌وش الف. (1394) «تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه»،  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 13،صص 245- 263، همدان، دانشگاه ابوعلی‌سینا.
10- عباسی، الف و سازگار، الف (1383) «شناخت علل بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز در شرکت بیمه ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، سال نوزدهم، شماره 2، صص 78- 119.
11- قدمیان، ش. (1392) «عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
12-  مهدوی، غ. افقی، ر. عابد، م (1393)، «بررسی اثر ریسک‌گریزی بر بازخرید بیمه‌نامه‌های عمر: مطالعه موردی بازار بیمه ایران»، پژوهشنامه بیمه، سال سی‌ام، شماره 3، 1394، صص 61- 75.
13-  Eling, M. Kiesenbauer, D. (2011), “What policy features determine life insurance lapse? an analysis of the German market”. working papers on risk management and insurance no. 95.
14-  Fier G., & Liebenberg, A. (2013). “Life Insurance Lapse Behavior”. North American Actuarial Journal. 17. 10.1080/10920277.2013.803438.
15-  Gemmo, I, & Götz, M (2016) “Life insurance and demographic change: An empirical analysis of surrender decisions based on panel data”, ICIR Working Paper Series, No. 24/16, International Center for Insurance Regulation, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main.
16-  Hwang, Y. (2016), Empirical analysis of surrender dynamics in taiwan life insurance companies, bulletin français d’actuariat, Vol. 16, pp. 115 – 127.
17-  Kannan, R., Sarma, K.P., Rao, A.V. and Sarma, S.K., (2008). “Lapsation and its compact on Indian life insurance”. Journal of IRDA, 1(2008).
18-  Kiesenbauer, D. (2012) “Main determinants of lapse in the German life insurance industry”, Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften,
19-  Knoller, Ch. Kraut, G. Schoenmaekers, P.  (2011), “On the Propensity to Surrender a Variable Annuity Contract: An Empirical Analysis of Dynamic Policyholder Behaviour”, Working Paper, Munich Risk and Insurance Center (MRIC) & Munich Reinsurance Company.
20-  Milhaud X, LOISEL S, Maume-deschamps V, (2011), “Surrender triggers in life insurance: what main features affect the surrender behavior in a classical economic context?”, bulletin français d’actuariat, Vol. 11, pp. 5-48.
21-  Russell, David T, Fier, Stephen G, Carson, James M and Randy E. (2013), “An Empirical Analysis of Life Insurance Policy Surrender Activity”, Journal of Insurance Issues, Vol. 36, No. 1, PP. 35_57.
22-  Strauss, A., & Corbin, J. (1998). “Basics of qualitative research. Newbury Park, CT: Sage.
23-  Strauss, A., Anselm L., & Corbin, J. (1990), Basics of Qualitative Research: William Newman and J.V. Charlese Summer, The Process of Management Concept Behaviour and Practice; Mc Graw-Hill Book Co.1965
24-  Fang, H. and Kung, E. (2012). “Why do life insurance policyholders lapse? The roles of income, health and bequest motive shocks”. The National Bureau of Economic Research.
25-  Belaygorod, A., Zardetto, A., and Liu, Y. (2014). “Bayesian modeling of shock lapse rates provides new evidence for emergency fund hypothesis”. North American Actuarial Journal, 18(4):501-514.
26-  Mulholland, B. S. and Finke, M. S. (2014). “Does cognitive ability impact life insurance policy lapsation?” Available at SSRN 2512076.
27-  Nolte, S. and Schneider, J. C. (2015). “Don't lapse into temptation: A behavioral explanation for policy surrender”. Available at SSRN 2555268.
28-  Sirak, A. S. (2015). “Income and unemployment e_ects on life insurance lapse”. Working Paper. Socio-Economic Panel (SOEP) (2014). Data for years 1984-2013. Version 36, SOEP, 2015, doi: 10.5684/soep.v30.
29-  Outreville, J. F. (1990). “Whole-life insurance lapse rates and the emergency fund hypothesis”. Insurance: Mathematics and Economics, 9(4):249-255.
30-  Kagraoka, Y. (2005). “Modeling insurance surrenders by the negative binomial model”. Working paper.
31-  Kim, C. (2005). “Modeling surrender and lapse rates with economic variables”. North American Actuarial Journal, 9(4):56-70.
32-  Renshaw, A. and Haberman, S. (1986). “Statistical analysis of life assurance lapses”. Journal of the Institute of Actuaries, 113(03):459-497.
33-  Cerchiara, R. R., Edwards, M., and Gambini, A. (2008). “Generalized linear models in life insurance: Decrements and risk factor analysis under Solvency II”. 18th International AFIR Colloquium. Decrements and risk factor analysis under Solvency II. In 18th International AFIR Colloquium.
34-  Moenig, T. and Zhu, N. (2014). “Lapse and reentry in variable annuities”. Social Science Research Network Working Paper Series.
35-  MacKay, A., Augustyniak, M., Bernard, C., and Hardy, M. R. (2015). “Risk management of policyholder behavior in equity linked life insurance”. Social Science Research Network Working Paper Series.