تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدة معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

10.22056/jir.2020.104649

چکیده

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش‌های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت‌های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است.
روش‌شناسی: تأثیر مؤلفه‌های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت‌ها) بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از رگرسیون داده‌های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم‌یافته و شبکه‌های عصبی مصنوعی در بازۀ زمانی 1390 تا 1395 می‌پردازد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه‌های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت‌مدیره در حوزۀ حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزۀ عملکرد مالی شرکت‌های بیمه را در هر سه مدل تأیید می‌کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می‌دهد کارایی مدل‌های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت‌ها نسبت به مدل‌های خطی بیشتر است.
نتیجه‌گیری: سهام‌داران بزرگ، انگیزه‌های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه‌های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام‌داران بزرگ در شرکت است. در شرکت‌های با مالکیت متمرکز، سهام‌داران عمده می‌توانند به‌عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی‌ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت‌های بیمه می‌تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت‌ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ تمایل به ارائۀ اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت‌های کوچکتر به سرمایه‌گذاران بیرونی دارند و این امر بهره‌گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می‌دهد.
طبقه‌بندی موضوعی: G22،‌G30، G39.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance and Financial Performance on the Solvency of Insurance Companies

نویسندگان [English]

 • Hossein Mohseni 1
 • Mehdi Sadeghi Shahedani 2
1 Assistant Professor, Department Ofmanagement, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University. (Corresponding Author)
2 Professor, Faculty of Economics and Islamic Studies, Imam Sadiq University.
چکیده [English]

Objective: In recent decades, attention has been paid to the dimensions of corporate governance in theoretical research in the field of economic institutions, in particular insurance companies. The purpose of this study is to investigate the impact of corporate governance mechanisms on the solvency of listed insurance companies by using a more efficient model and it compliance with related theories.
Methodology: This paper explains the impact of selected components of corporate governance (ownership concentration, non-executive members, managerial ownership, and post segregation) and four variables on financial performance (profitability, liquidity, size, and growth of firms) on financial solvency of insurance companies using panel regression, generalized method of moment and artificial neural networks during the period from 2011 to 2017.
Findings: The results of this study confirm the relations among solvency ratio and the components of ownership concentration and the existence of a non-executive member of the board of directors in the corporate governance domain, as well as the variables of profitability and size in the field of financial performance of insurance companies in all three models. The results also provide implicit confirmation of agency theory and also it show that nonlinear models are more efficient than linear models in explaining the relationship between financial empowerment and corporate governance and financial components of the company.
Conclusion: Large shareholders have more incentives for management monitoring because the costs associated with management monitoring are less than the expected benefits of large shareholders in the company. In central-owned companies, major shareholders can act as supervisors capable of enhancing the quality of management as well as enhancing the level of performance of the company. Profitability (return on assets) derived from non-operating earnings in insurance companies can lead to overall improvement in corporate fortunes. Larger insurers also tend to offer more information to smaller investors than do smaller companies, which increase the use of equity-based financing.
JEL Classification: G22, G30, G39.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Governance
 • Solvency
 • financial performance
 • Insurance Companies
 1. بهشتی لنگرودی، ا.، 1391. نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از بحران مالی و حفظ سلامت نظام بانکی. بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی.
 2. حساس یگانه، ی.، دیدار، ح. و اسکندری، ا.، 1393. بررسی رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، سال ششم.
 3. Burgstahler, D. and Dichev, I., 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of accounting and economics, 24(1), pp. 99-126.
 4. Chen, R. and Wong, K.A., 2004. The determinants of financial health of Asian insurance companies. Journal of Risk and Insurance, 71(3), pp 469-499.
 5. Cheng, J., Elyasiani, E. and Jia, J., 2011. Institutional Ownership Stability and Risk Taking: Evidence From the Life–Health Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 78, pp. 609-641. 
 6. Dechow, P.M., Sloan, R.G. and Sweeney, A.P., 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by SEC. Contemporary Accounting Research, 13,pp.1-36.
 7. Eling, M., Marek, S. D., 2012. Internal and external drivers for risk taking in UK and German insurance markets. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 4(1), pp.48-76.
 8. Fodio, M. I., Ibikunle, J. and Oba, V. C., 2013. Corporate governance mechanisms and reported earnings quality in listed Nigerian insurance firms. International Journal of Finance and Accounting, 2(5), pp.279-286.
 9. Hsu, W.Y., Huang, Y. and Lai, G., 2015. Corporate Governance and Cash Holdings: Evidence From the U.S. Property–Liability Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 82,pp. 715–748. 
 10. International Association of Insurance supervisors (IAIS), 2007. Extract from recommendations on corporate governance: main elements of insurer’s corporate governance, IAIS.
 11.  Jensen, M., 1986. Agency cost of free cash flow, corporate  finance and  takeovers. American Economic  Review  Papers  andProceedings, 76, pp. 323-329.
 12. Kouki, M., Elkhaldi, A., Atri, H., and Souid, S., 2011. Does corporate governance constrain earnings management? Evidence from US firms. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 35, pp. 58-71.
 13. Lim, M., How, J., Verhoeven, P., 2014. Corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol 10 (1), pp 32-45.
 14. Morck, R., Shleifer, A.and Vishny, R. W., 1988. Management Ownership and MarketValuation: An Empirical Analysis, Journal of Financial Economic,s20, pp. 293-315.
 15. Najjar, N. J, 2012. The impact of corporate governance on the insurance firm’s performance in Bahrain. International Journal of Learning and Development, 2(2), pp. 1-17.
 16. Prommin, P., Jumreornvong, S., and Jiraporn, P., 2014. The effect of corporate governance on stock liquidity: The case of Thailand. International Review of Economics & Finance, 32, pp.132-142.
 17. Thomsen, S., Pedersen, T., 2000. Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies. Strategic Management Journa,l 21(6). pp.689- 705.