«معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

10.22056/jir.2019.103428

چکیده

هدف:این نوشتار در پی این است تعهد بیمه‏گذار به «افشا» که اساسی‏ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار ‏دهد.
روش:روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای می‏باشد.
یافته‌ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه‏گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه‏گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه‏گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه‏گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه‏گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود.
نتیجه‌گیری: در حقوق بیمۀ ایران تعهد بیمه‏گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می‏باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحۀ بیمۀ تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمۀ ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش‏بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب‏تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Duty of Fair Presentation as a Substitute for Disclosure in Commercial Insurance

نویسندگان [English]

  • Abdolazim Khoroushi 1
  • Habibollah Rahimi 2
  • Abbas Ghasemi Hamed 3
  • Jalil Maleki 4
1 PhD candidate of Private law, Department of Private Law, College of Law and Politics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Private Law, College of Law and Politics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor of Law, Department of Private Law, College of Law and Politics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Private Law, College of Law and Politics, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aims to examine and criticize the insured’s duty of disclosure, as his main duty, in the insurance contract which set in Iran insurance Act and also proposed in Insurance Bill. Finally, suggestions will be provided for amendment in Insurance Act and applying in Insurance Bill.
Methodology: This research prepared in the descriptive-analytical method by using library sources.
Findings: Today, the insured's obligation to disclose has lost its original foundations and needs to be "modified" or annulled. In order to modify this obligation, the duty of fair presentation can be proposed. The second approach is insured’s obligation of disclosure, by providing sufficient information to draw insurer’s attention to important matters, so that the insurer may seek further information if necessary.
Conclusion: In Iranian insurance law, the insured's obligation to disclose, as set forth in Insurance Act 1937, is similar to the obligation to disclose in Marine Insurance Act 1906. This obligation today no longer enjoys the justification it had at the time the laws were enacted. It is therefore necessary to consider and address this issue in the "Commercial Insurance Bill", which was submitted to the parliament in order to replace Iran's Insurance Act, and to include a more appropriate duty, such as the obligation to introduce fair presentation is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Consumer Insurance
  • Material facts
  • Disclosure
  • fair presentation