شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه (مطالعۀ چند شرکت بیمه‌ای)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22056/jir.2019.103425

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری بیمه‌نامه‌های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه‌ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص‎ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی‌دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمۀ الکترونیک، زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، ریسک‌پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص‎ها برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه‌ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی‌ کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت‌های بیمه‌ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب‌سایت ‌های بیمه‌ای، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای پشتیبانی‌ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه‌های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Factors affecting the Application of the Electronic Insurance in the Insurance Industry: A case Study of selected Insurance Companies

نویسنده [English]

  • Jamalodin Kabourati
Master of Management, Persian Gulf University, Bushehr
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to Identify and Rank Factors Affecting the Application of electronic insurance in the Insurance Industry by reviewing the related literature and expert opinions.
Methodology: The method of this study is based on descriptive survey research. The population of the study consists of 10 experts, including university professors, managers and three insurance companies’ experts in Bousher city.
Findings: The results indicate that the underlying, infrastructural, cultural, and personality and attitude of customers are more important than the other dimensions. In addition, among the sub-indicators, publicity and awareness of the society about the usefulness and benefits of electronic insurance services, legal infrastructure, risk taking behavior, individual perception of risk and security are more important than the other sub-indicators.
Conclusion: In the absence of the above mentioned factors, such as personal data protection, prosecuting of cybercrimes, establishment and enforcement of digital signature credentials and legalization of digital signature, deployment of electronic insurance, insurance experts, user-friendly websites, insurance information social networks, deployment of electronic insurance would not be successful. Hence, the first step is to provide basic and simple electronic insurance contracts, such as personal insurance and personal accident insurance, at lower premiums which encourages people to demand such contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic insurance
  • Personality and Attitude of Customers
  • Legal Infrastructure
  • Fuzzy Network Analysis Process