عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدفاین پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت‌های بیمه و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت بیمه کشور است تا شرکت‌های بیمه بتوانند نقش و تأثیر خود را در جامعه افزایش داده و با جلب اعتماد عمومی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود یابد. لذا به‌منظور کاهش مسائل و چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه کشور و با هدف بهبود نوآوری در صنعت بیمه سعی شده با توجه به ویژگی‌های شرکت‌های بیمه ایرانی، ضمن مطالعه و تحلیل الگوها و مدل‌های مختلف نوآوری و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در شرکت‌های بیمه، مدل مفهومی اولیه متناسب با نوآوری در صنعت بیمه کشور طراحی شود و این مدل به صاحب‌نظران، متخصصین و خبرگان بیمه و اساتید دانشگاه ارائه و پس از جمع‌آوری نظرات آنان، با بررسی و لحاظ کردن این نظرات، پرسش‌نامه میدانی تنظیم و پس از تجزیه‌وتحلیل آماری و سنجش میزان دخالت هریک از متغیرها در مدل پیشنهادی و آزمون صحت و قابلیت اجرای آنها در عمل، نهایتاً مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده وراهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors of Innovation in Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Meymand 1
  • Nader Mazloomi 2
  • Foad Vojdani 3