اثر پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی یک شرکت بیمه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه)، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

چکیده

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه‌گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می‌کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه‌ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می‌نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش‌سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده‌های خسارت تشکیل شده طی سال‌های 1392-1391در شهر تهران می‌باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره‌های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه‌ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش‌سوزی آزمون گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های هنگفتی به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Asymmetry in Fire Insurance Market on Financial Performance of Company (Case Study: An Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Zahra Borumand 1
  • Zahra Asen 2