دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - ترویجی

1. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان


مقاله علمی - پژوهشی

2. رویکرد تقنینی و الزامات قضایی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر در پرتوی ماده (10) قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


3. تقلب نسبت به بیمه گر در قانون بیمه اجباری(1395) (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

هادی رستمی؛ سروش منظمی تبار


4. تجزیه و تحلیل مدل‌های مرگ‌ومیر با متغیرهای کمکی دارای گمشدگی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

شیرین شعاعی؛ ریحانه فتحی


5. مطالعه کیفی چیستی کرامت انسانی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بر کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دفاتر نمایندگی‌های بیمه در جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ سحر ستوده نژاد


6. واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

سمیه پورحسن؛ حکیمه نیکی؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ موسی رضوانی


7. بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر


8. شیوع کرونا و چالش‌های پوشش خسارات کشتی در بیمه‌های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب