کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران

دوره 35، شماره 4، دی 1399، صفحه 199-233

شمس الله سلامی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ مهرداد متانی


ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

دوره 34، شماره ۴، اسفند 1398، صفحه 235-264

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان


تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

دوره 34، شماره 3، آذر 1398، صفحه 39-61

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

دوره 33، شماره 3، آذر 1397، صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی