کلیدواژه‌ها = اطلاعات نامتقارن
تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت

دوره 32، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-64

طاهره جاهد؛ قدرت الله امام وردی؛ علیرضا دقیقی اصلی


اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی