کلیدواژه‌ها = انتخاب نامساعد
اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

دوره 31، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری


وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر

دوره 28، شماره 4، دی 1392، صفحه 27-54

مهدی محمدی